Emissies naar water door consumenten, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissie naar water door consumenten neemt voor de meeste stoffen langzaam toe, voornamelijk door de toename in de bevolking. Via productverbeteringen in woningen wordt getracht de emissies te verminderen.

 19901995200020012002w.v. 
      directindirect
        
 1 000 kg      
Nutriënten       
Stikstof (als totaal-N)61 50064 97067 460 68 04068 60059068 010
Fosfor (als totaal-P)8 9059 4109 7709 8509 935869 850
        
Metalen       
Cadmium (Cd)0,7120,7540,7850,7920,7990,0050,794
Chroom (Cr)2,853,023,143,173,190,0203,17
Koper (Cu)1131221271301322,5129
Kwik (Hg)0,2710,2720,2830,2850,2880,0020,286
Lood (Pb)68,471,674,37575,60,6974,9
Nikkel (Ni)7,127,547,857,927,980,0497,94
Zink (Zn)2532302122092147,7206
        
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/mei04/0139

Ontwikkelingen en maatregelen

De wateremissies door consumenten worden enerzijds veroorzaakt door de directe uitscheiding via urine en feces (o.a. nutriënten) en anderzijds door het gebruik van producten en de toepassing van bouwmetalen in woonhuizen. Vuurwerk en waterleidingbuizen zijn bronnen van koperemissies. Lood is voornamelijk afkomstig uit loodslabben van woningen en waterleidingbuizen. De emissie van zink is een gevolg van de corrosie en afspoeling van zinken dakgoten. Via afspraken met de bouwmetaalindustrie worden de komende jaren productverbeteringen doorgevoerd. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar nieuwe legeringen van metalen, het toepassen van coatings en alternatief materiaalgebruik. Op termijn moet dit leiden tot emissiereducties van circa 50% na invoering (VROM, 2001). Door aanpassing van de emissiefactoren voor stikstof en fosfaat voor consumenten zijn de emissies hoger dan gemeld in eerdere publicaties.

Technische toelichting

De tabel vermeldt de emissies van stoffen aan de bron. Deze omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Dit houdt in dat het grootste deel van de emissies niet terugkomt als belasting van het oppervlaktewater omdat verreweg het meeste afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt gezuiverd. Cijfers over de totale belasting van het oppervlaktewater met een aantal van de genoemde stoffen worden elders gepresenteerd

Bronnen

  • CCDM (2004). Jaarcijfers 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • VROM (2001). Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen. Notitie in het kader van NMP4. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water door consumenten, 1990-2002 (indicator 0139, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.