Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voor de nutriënten en de zware metalen wordt ongeveer de helft van de landelijke emissie veroorzaakt door de consumenten. Het grootste deel wordt geloosd op het riool, de bijdrage aan de landelijke belasting is laag.

Bijdrage aan emissies en belasting

De bijdrage van consumenten aan de belasting van het oppervlaktewater (door directe emissies) is zeer gering en wordt voornamelijk veroorzaakt door lozingen vanuit een klein aantal huishoudens die niet op het riool zijn aangesloten. De bijdrage aan de totale emissies daarentegen, is voor de hier gepresenteerde stoffen hoog (40-80%, zie figuur 'emissies'). Door de toename in de bevolking blijven deze totale emissies geleidelijk stijgen.

Belasting via rioolstelsel

Consumenten lozen voornamelijk op het rioolstelsel. Het grootste deel van deze zogeheten indirecte emissies wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar het water wordt gezuiverd. Uiteindelijk belandt slechts een deel van de indirecte emissies in het oppervlaktewater. Voor de hier gepresenteerde stoffen varieert dit van 10-20% (fosfor, koper, chroom, zink, lood) tot 30-40% (stikstof, cadmium). De verontreiniging die als effluent van de rwzi's en via de overstorten en regenwaterriolen in het water komt, telt mee als belasting van het oppervlaktewater maar wordt toegekend aan Riolering en Waterzuivering van de doelgroep Actoren in de waterketen.

Achterliggende bronnen

Voor de meeste stoffen is vanuit de doelgroep consumenten de grootste bron het huishoudelijk afvalwater. Daarnaast spelen de corrosie van zinken daken en dakgoten en de corrosie van loden stroken en slabben van woningen een grote rol.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2006). Jaarcijfers 2004. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.
  • VROM (2001). Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen. Notitie in het kader van NMP4. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente cijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de NoordzeeZie ook: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definitiesZie ook: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2004 (indicator 0139, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.