Afval

Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Plastics hebben een steeds groter aandeel in het huishoudelijk restafval. Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en papier en karton blijven de belangrijkste bestanddelen.

  1940 1958 1971 1980 1990 2000 2005 2006 2007
                   
  miljoen kg              
                   
Totale hoeveelheid1) . . 3 110 4 090 4 600 3 935 3 958 3 9614 3 970
                   
  gewichtsprocent            
                   
Gft-afval, brood, dierlijk afval en ongedefinieerd restafval 64 56 52 53 52 38 35 35 34
Papier en karton 22 20 26 21 25 32 25 25 25
Kunststoffen 0 0 5 7 8,0 12 19 19 20
Glas 1 2 10 12 5,0 5,0 4,3 4,3 4,1
IJzer 2 2 3 3,0 3,0 4,0 3,5 3,5 3,2
Non-ferro metalen 0 0 0 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8
Textiel 2 1 2 2,0 2,0 3,0 3,2 4,3 3,8
Bijzonder afval/KCA 2) 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1
Overig 3) 9 19 2 2,0 4,0 11 9 8,4 9,0
                   
Bron: SVA; Gemeente Rotterdam; CBS; RIVM; SenterNovem. CBS/MNC/dec08/0141
1) Het restafval omvat het afval van huishoudens dat niet gescheiden, via vuilniszakken of grijze containers, wordt ingezameld.
2) KCA vanaf 1995, daarvoor bijzonder afval.
3) Voornamelijk hout, keramiek, tapijt, leer en rubber. Tot in de jaren zestig relatief veel kolenas.

Hoeveelheid huishoudelijk restafval stabiliseert

Tussen 1940 en 2007 zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar. Zo is de hoeveelheid huishoudelijk restafval tussen 1990 en 2000 aanzienlijk afgenomen. Dit kwam voornamelijk door de invoering van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Sinds 2004 is de hoeveelheid restafval ongeveer gelijk gebleven.

Steeds meer plastic in restafval

De kunststoffractie in huishoudelijk restafval is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Daar waar kunststofafval voor 1970 nog nauwelijks werd gevonden in het restafval, maakt het inmiddels bijna 20% van het restafval uit. Na gft-afval, papier en karton de derde fractie in het huishoudelijk restafval
Met de invoering van de gescheiden inzameling van gft-afval is ook de samenstelling van het restafval gewijzigd. Dit is met name bij het aandeel gft-afval zichtbaar. Begin jaren '90 was dit aandeel nog ruim 50%, inmiddels is dit gestabiliseerd op ongeveer 35%. Een vergelijkbaar effect is zichtbaar rond de invoering van de glasbak (rond 1980). Mede als gevolg hiervan is het aandeel glas afgenomen van 10-12% naar 3,5-5,0%.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Samenstelling huishoudelijk restafval

Omschrijving

De ontwikkeling van de verdeling van het huishoudelijk niet vooraf gescheiden restafval in gft-afval en organische resten, papier en karton, kunststoffen, glas, ferrometalen, non-ferrometalen, textiel, klein chemisch afval en overige stoffen. Onder overige stoffen vallen elektrische en elektronischeapparatuur, keramiek, tapijten en matten, leer en rubber, hout, en steenachtig materiaal.

Verantwoordelijk instituut

SenterNovem, CBS

Berekeningswijze

SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2008). Samenstelling van het huishoudelijk restafval, Resultaten sorteeranalyses 2007, SenterNovem, Utrecht.CBS: BedrijfsafvalstoffenCBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen:

Basistabel

StatLine: Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2008). Samenstelling van het huishoudelijk restafval, Resultaten sorteeranalyses 2007, SenterNovem, Utrecht.CBS: BedrijfsafvalstoffenCBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2007 (indicator 0141, versie 08 , 16 december 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.