Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Plastics hebben een steeds groter aandeel in het huishoudelijk restafval. Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en papier en karton blijven de belangrijkste bestanddelen. De cijfers over 2011 hebben betrekking op de gemiddelde samenstelling van het afval van de jaren 2010, 2011 en 2012.

Hoeveelheid huishoudelijk restafval neemt af

Tussen 1940 en 2011 zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar. Zo is de hoeveelheid huishoudelijk restafval tussen 1990 en 2000 afgenomen. Dit kwam voornamelijk door de invoering van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Tot 2007 was de hoeveelheid restafval stabiel. Sinds 2007 is er weer een afname in het totaal van huishoudelijk restafval.

Kunststof in restafval neemt af

De kunststoffractie in huishoudelijk restafval nam tot en met 2008 aanzienlijk toe. Daar waar kunststofafval voor 1970 nog nauwelijks werd gevonden in het restafval, maakt het in 2008 20% van het restafval uit. Vanaf 2009 is er een afname te zien in het aandeel. Dit was ook te verwachten vanwege de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen sinds eind 2009. Na gft-afval, papier en karton is kunststof de derde fractie in het huishoudelijk restafval.
Met de invoering van de gescheiden inzameling van gft-afval is ook de samenstelling van het restafval gewijzigd. Dit is met name bij het aandeel gft-afval zichtbaar. Begin jaren '90 was dit aandeel nog ruim 50%, inmiddels is dit gestabiliseerd op ongeveer 35%. Een vergelijkbaar effect is zichtbaar rond de invoering van de glasbak (rond 1980). Mede als gevolg hiervan is het aandeel glas afgenomen van 10-12% naar 3,5-5,0%.

Afvalfracties niet altijd helemaal eenduidig

De hier getoonde fracties bestaan uit subfracties. Gft-afval en dergelijke bestaat uit gft-afval, tuinafval en ondefinieerbare rest. Papier bestaat onder andere uit papierverpakkingen en drankenkartons. Kunststof bestaat onder andere uit kunststofverpakkingen en kunststof niet-verpakkingen. Als gebruik wordt gemaakt van gegevens van de samenstelling van huishoudelijk restafval moet hiermee rekening worden gehouden. De volledige gegevens staan beschreven in Rijkswaterstaat (2013).

Bronnen

  • NVRD (1960). Technisch maandblad voor gemeentereiniging, vervoerswezen en ontsmetting. Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren, Den Haag.
  • SVA (1980). Beperking en hergebruik van afval van partikuliere huishoudingen. Stichting Verwijdering Afvalstoffen, Amersfoort.
  • RIVM (2002). Onderzoek naar de fysische samenstelling van het Nederlandse huishoudelijke restafval in 2000 en 2001. RIVM, Bilthoven.
  • CBS (2012). Statline. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • Rijkswaterstaat (2013), Samenstelling van het huishoudelijk restafval, Resultaten sorteeranalyses 2012, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, Uitvoering Afvalbeheer, Utrecht.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Samenstelling huishoudelijk restafval
Omschrijving
De ontwikkeling van de verdeling van het huishoudelijk niet vooraf gescheiden restafval in gft-afval en organische resten, papier en karton, kunststoffen, glas, ferrometalen, non-ferrometalen, textiel, klein chemisch afval en overige stoffen. Onder overige stoffen vallen elektrische en elektronische apparatuur, keramiek, tapijten en matten, leer en rubber, hout, en steenachtig materiaal.
Verantwoordelijk instituut
Rijkswaterstaat-Leefomgeving, CBS
Berekeningswijze
De cijfers zijn berekend als het voortschrijdend gemiddelde van het betreffende jaar, het jaar ervoor en het jaar daarna.
Rijkswaterstaat (2013). Samenstelling van het huishoudelijk restafval, Resultaten sorteeranalyses 2012, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, Utrecht.
CBS: Bedrijfsafvalstoffen
CBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen:
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Rijkswaterstaat (2013). Samenstelling van het huishoudelijk restafval, Resultaten sorteeranalyses 2012, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, Utrecht.
CBS: Bedrijfsafvalstoffen
CBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2011 (indicator 0141, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.