Milieugevaarlijke stoffen

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1981-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afgelopen twintig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald.

  Cadmium Chroom Koper Kwik Lood Nikkel Zink Arseen
                 
  1 000 kg              
In influent (= aanvoer) 1)            
1981 2,7 64 132 0,89 141 49 470 2,4
1985 2,4 54 160 0,82 144 43 510 3,3
1990 2,0 39 177 1,0 96 33 497 4,9
1995 1,6 37 183 0,71 77 31 451 5,7
2000 1,0 23 157 0,51 59 25 439 5,8
2002 0,91 18 147 0,49 55 21 462 6,3
2003 0,93 17 151 0,52 51 20 401 6,0
2004 1,2 16 158 0,4 49 22 448 5,8
                 
In effluent (= afvoer) 1)              
1981 1,1 26 40 0,27 57 35 141 1,2
1985 0,95 22 48 0,25 58 30 153 1,7
1990 0,82 13 36 0,32 25 19 140 2,5
1995 0,38 5,9 23 0,17 10 13 120 2,6
2000 0,47 5,0 18 0,14 8,6 12 101 2,8
2002 0,36 3,8 18 0,13 8,1 9,3 98 2,9
2003 0,37 3,1 16 0,16 8,4 8,3 75 2,9
2004 0,32 2,8 13 0,10 6,6 9,3 86 2,7
                 
  %              
Zuiveringsrendement              
1981 60 60 70 70 60 30 70 50
1985 60 60 70 70 60 30 70 50
1990 60 66 79 70 74 40 72 50
1995 76 84 88 76 87 57 73 54
2000 54 78 89 72 86 53 77 52
2002 61 79 88 73 85 56 79 53
2003 60 81 90 70 83 58 81 52
2004 73 83 92 74 87 57 81 54
                 
Bron: CBS. CBS/MNC/jul06/0153
1) Uitkomsten 1981, 1985 en 1990 zijn berekend op basis van de vrachten in het slib en een aangenomen zuiveringsrendement: koper, kwik en zink: 70%; cadmium, chroom en lood: 60%; arseen: 50%; nikkel: 30% (CUWVO, 1986). De uitkomsten van 1995 en later zijn vooral gebaseerd op metingen in influent en effluent en een actueel zuiveringsrendement.

Door aanpak bronnen lagere aanvoer via influent

Ofschoon de aanvoer van afvalwater bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) sinds 1985 is toegenomen, is voor de meeste metalen de aanvoer via het influent sterk gedaald. Via een gerichte bronaanpak van deze metalen wordt getracht de aanvoer verder te verminderen.
Voor cadmium, kwik, chroom en nikkel is de sanering van industriële bronnen de belangrijkste reden voor deze daling. Door de invoering van loodvrije benzine is de afspoeling van lood vanaf wegen naar de riolering aanzienlijk verminderd. Voor wat betreft koper en zink is de aanvoer ook iets verminderd. Vooral voor zink geldt dat de aanvoer in 2003 extra laag was vanwege de droogte. In droge jaren wordt er minder hemelwater aangevoerd op de riolen. Hierdoor worden er ook minder verontreinigingen door corrosie (bijvoorbeeld van zinken dakgoten) aangevoerd.

Hogere zuiveringsrendementen

Voor een aantal metalen is het zuiveringsrendement de laatste twintig jaar verbeterd. De hogere rendementen zijn vermoedelijk een gevolg van het feit dat het afvalwater in de huidige generatie rioolwaterzuiveringsinstallaties een langere verblijftijd heeft. Hierdoor kunnen de metalen beter aan het zuiveringsslib adsorberen.

Belasting oppervlaktewater sterk gedaald

Door de lagere aanvoer en het verbeterde zuiveringsrendement is de lozing via het effluent voor de meeste metalen de laatste twintig jaar aanzienlijk afgenomen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Het influent is het bij de zuiveringsinstallatie aangevoerde afvalwater; het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater. De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vanwege onnauwkeurigheden in de metingen in verband met detectiegrenzen, kunnen schommelingen in de vrachten en rendementen voorkomen, vooral bij cadmium, kwik en arseen. Bij de cijfers van 1981 en 1985 geldt dat deze niet geheel vergelijkbaar zijn met latere jaren omdat destijds een kleiner deel van het afvalwater werd gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een gedeelte van het ingezamelde afvalwater werd nog ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1981-2004 (indicator 0153, versie 08 , 4 juli 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.