Emissie van dioxinen naar lucht door afvalverbrandingsinstallaties, 1989-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Na sanering van de AVI's is de emissie van dioxinen door AVI's vrijwel tot nul gereduceerd.

Afvalverbrandingsinstallaties stoten geen dioxinen meer uit

In de jaren tachtig bleek dat afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) een belangrijke bron van dioxinen waren. Onderzoek naar de emissie van dioxinen naar de lucht en naar de gevolgen voor de volksgezondheid toonde aan dat de concentraties van dioxinen in koemelk plaatselijk te hoog waren. Besloten werd een aantal kleine verbrandingsinstallaties te sluiten en de andere te voorzien van extra rookgasreinigingsapparatuur. Na deze sanering zijn de Nederlandse AVI's op dit moment de schoonste ter wereld en is de emissie van dioxinen door AVI's tot vrijwel nul gereduceerd. De grootste bron van dioxinen (66%) wordt nu gevormd door emissie uit gevelbetimmeringen van woningen.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2008). PBL, Bilthoven, CBS, Den Haag, RWS-Waterdienst, Lelystad, SenterNovem-Uitvoering Afvalbeheer, Utrecht en TNO, Utrecht.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Emissies van dioxines door afvalverbranding
Omschrijving
Emissies van dioxines door afvalverbranding, uitgedrukt in grammen toxiciteitsequivalenten
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met SenterNovem, uitvoering afvalbeheer (dataverzameling vindt plaats in het project Emissieregistratie)
Berekeningswijze
Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie.
Basistabel
Alle data opvraagbaar op Emissieregistratie
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCC
In totaal circa 300 stoffen
Circa 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen
Verschijningsfrequentie
In mei definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1
Achtergrondliteratuur
Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documenten
Begrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst
Opmerking
De emissiedata voor 2007 betreft voorlopige cijfers die in mei 2009 mogelijk worden bijgesteld op basis van definitieve statistieken.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie van dioxinen naar lucht door afvalverbrandingsinstallaties, 1989-2007 (indicator 0159, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.