Vermestende depositie, 1981-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De landelijk gemiddelde stikstofdepositie, ook wel vermestende depositie genoemd, is in de afgelopen jaren gedaald van 3.000 mol stikstof per hectare naar 2.350 mol per hectare in 2001. Desondanks ligt de stikstofdepositie nog boven de doelstelling van 1.550 mol per hectare voor het jaar 2010.

Stikstofdepositie daalt

De landelijk gemiddelde stikstofdepositie lag tot halverwege de jaren 1990 vrij constant rond de 3.000 mol stikstof (N)/ha. Vanaf 1994 daalde de stikstofdepositie geleidelijk naar 2.350 mol/ha in 2001. Daarmee ligt de stikstofdepositie nog boven de doelstelling voor 2010 van 1.550 mol/ha.

Grote regionale verschillen in stikstofdepositie

In de Peel, de Gelderse Vallei en delen van de Achterhoek en Twente is de stikstofdepositie aanzienlijk hoger. In deze gebieden is een hoge bijdrage van ammoniak (NH3) aan de stikstofdepositie door intensieve veehouderij. Ammoniak wordt op geringe hoogte uitgeworpen en heeft een relatief hoge depositiesnelheid. Deze combinatie zorgt ervoor dat relatief veel ammoniak dicht bij de bron neerkomt.

Oorzaken dalende depositie

De daling in stikstofdepositie is het gevolg van lagere emissies van zowel stikstofoxiden als van ammoniak.

  • De emissies van stikstofoxiden in Nederland zijn onder andere gedaald door de invoering van de geregelde drieweg katalysator bij auto's en door maatregelen in de industrie en de energiesector.
  • De ammoniakemissies zijn voornamelijk gedaald door het bij gebruik direct onderwerken van mest en het afdekken van mestsilo's.

In 2001 werd de stikstofdepositie voor 64% veroorzaakt door Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw draagt 47% bij aan de totale stikstofdepositie.

Beleid

De doelstelling voor de stikstofdepositie is 1.550 mol N/ha gemiddeld over de Nederlandse natuur in 2010. Van het areaal Nederlandse natuur is dan 30% volledig beschermd (VROM, 2001).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vermestende depositie, 1981-2001 (indicator 0189, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.