Afval

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na jaren van stijging is de hoeveelheid vrijgekomen inmiddels gestabiliseerd rond de 60 miljoen ton (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest). Iets meer dan 93% van de hoeveelheid vrijgekomen afval wordt nuttig toegepast; steeds minder afval wordt gestort, iets meer dan 2%.

Doelgroep Beheer1) 1990 2000 2005 2010 2014
             
    miljoen kg2)      
             
TOTAAL Totaal 50 920 63 242 60 408 60 906 59 536
  nuttige toepassing 31 355 50 925 50 350 53 842 55 403
  verbranden 3 885 7 083 7 178 5 240 2 020
  storten 13 875 4 832 2 232 1 310 1 301
  lozen/overig3, 4) 1 805 402 648 5190 812
             
Huishoudens totaal 6 195 8 650 9 115 8 823 8 266
  nuttige toepassing 985 3 875 4 777 6 954 8 136
  verbranden 1 925 3 485 3 945 1 753 16
  storten 3 285 1 290 342 72 27
  lozen 0 0 51 43 87
             
Verkeer en vervoer totaal 1 285 853 694 1 076 967
  nuttige toepassing 1 060 788 361 694 480
  verbranden 70 22 17 260 164
  storten 155 43 42 25 13
  lozen 0 0 274 98 310
             
Landbouw, bosbouw totaal 2 340 2 497 2 329 2 561 2 497
en visserij nuttige toepassing 1 960 2 445 2 307 2 549 2 490
  verbranden 75 43 12 3 1
  storten 305 9 9 6 3
  lozen 0 0 1 3 3
             
Industrie totaal 19 990 19 312 16 581 15 290 14 505
(incl. raffinaderijen)5) nuttige toepassing 13 880 16 464 15 087 13 551 13 437
  verbranden 645 1 400 877 1 103 571
  storten 3 660 1 046 463 510 343
  lozen 1 805 402 154 127 153
             
Handel, diensten en totaal 3 990 4 894 5 112 5 376 5 736
overheid nuttige toepassing 740 2 726 2 761 4 217 5 294
  verbranden 900 852 1.432 866 46
  storten 2 350 1 316 781 182 198
  lozen 0 0 138 110 199
             
Bouw totaal 12 680 23 800 23 500 24 528 23 826
  nuttige toepassing 9 315 22 720 22 960 23 986 23 224
  verbranden 165 210 50 64 37
  storten 3 200 870 485 455 545
  lozen 0 0 5 22 20
             
Energievoorziening totaal 1 390 1 674 1 397 1 497 1 949
  nuttige toepassing 1 280 1 566 1 343 1 343 1 778
  verbranden 25 5 9 22 10
  storten 85 103 20 127 143
  lozen/overig 0 0 25 5 19
             
Rioolwaterzuiverings- totaal 2 925 1 427 1 495 1 494 1 329
installaties6) nuttige toepassing 2 075 206 599 315 169
  verbranden 80 1 066 836 1 162 1 152
  storten 770 155 60 17 8
  lozen/overig 0 0 0 1 0
             
Drinkwater- totaal 125 135 185 176 328
voorziening6) nuttige toepassing 60 135 155 167 323
  verbranden 0 0 0 2 0
  storten 65 0 30 7 4
  lozen/overig 0 0 0 0 0
             
Afvalverwijdering totaal . . . 56 133
  nuttige toepassing . . . 42 74
  verbranden . . . 4 22
  storten . . . 1 17
  lozen/overig . . . 10 21
             
Bron: Rijkswaterstaat,CBS. CBS/CLO/jan17/0206
1) Met de inwerkingtreding van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) en de Wet milieubeheer heeft een herdefiniëring plaatsgevonden van de verwerkingswijzen. Hierbij omvat 'nuttige toepassing' nu zowel hergebruik materiaal voor gebruik als brandstof voor energieproductie.
2) Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest.
3) Tot en met 2000 werd het lozen van fosforgips gerapporteerd als lozen en het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) werd gerapporteerd als nuttige toepassing. Met ingang van 2001 wordt het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) apart gerapporteerd onder lozen. Sinds 2001 is geen fosforzuurgips meer geloosd.
4) Met ingang van 2003 wordt onder lozen ook verstaan het 'vochtverlies' dat optreedt bij het drogen van natte afvalstromen vóór verwijdering.
5) Met ingang van 2004 is bij industrieel afval de inzet van afval als brandstof voor energieproductie meegenomen bij nuttige toepassing en niet meer bij verbranden.
6) De rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening vormen samen de doelgroep Actoren in de waterketen.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2012 is voor een groot deel van de afvalproductie en wijze van verwerking de wijze van monitoring aangepast. Dit is waar mogelijk ingevoerd vanaf 2006, maar sommige aanpassingen zijn pas in 2007 of 2008 ingevoerd. In 2015 is de hoeveelheid weer iets gestegen tot bijna 62 miljoen ton.

Steeds minder afval wordt gestort en meer wordt nuttig toegepast

Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid afval dat wordt gestort (van bijna 14 miljard kg naar 1,3 miljard kg in 2015). Daar staat een toename van de hoeveelheid afval dat nuttig wordt toegepast van bijna 25 miljard kg tegenover. In 2015 werd ruim 55 miljard kg nuttig toegepast, of te wel 93% van de totale hoeveelheid geproduceerd afval in Nederland (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest). Deze toename is deels te verklaren door het feit dat het verbranden van restafval in Nederlandse AVI's gezien beschouwd wordt als nuttige toepassing.

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door Rijkswaterstaat, Leefomgeving - Afval en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen, onder meer Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer en CBS.
  • Rijkswaterstaat, (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010, RWS, Utrecht.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Productie en verwerking van afval per doelgroep

Omschrijving

De ontwikkeling van de hoeveelheden geproduceerd afval uitgesplitst naar doelgroep en verwerkingsmethode

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat Leefomgeving, CBS

Berekeningswijze

Cijfers van voornamelijk Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en Centraal Bureau voor de Statistiek worden geanalyseerd en verwerkt door Agentschap NL. Rijkswaterstaat: Uitvoering Afvalbeheer (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010, Rijkswaterstaat, Utrecht (in bewerking). CBS: Bedrijfsafvalstoffen ;CBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Rijkswaterstaat, Uitvoering Afvalbeheer (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010, Rijkswaterstaat, Utrecht (in bewerking). CBS: Bedrijfsafvalstoffen ;CBS: Gemeentelijk afval; hoeveelheden

Betrouwbaarheidscodering

C. (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2014 (indicator 0206, versie 13 , 26 januari 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.