Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval

 19901995199819992000200220032004
         
 miljoen kg      
         
Totaal1)5557831 4971 4581 7451 8761 7881 777
         
Hergebruik/nuttige toepassing70159278283339715706808
Fysisch/chemische behandeling2)1201586015326273)3)3)
Verbranden202256246290389274317374
Storten163210372353390431375296
Overig4)     456389298
         
Bron: VROM, LMA.CBS/MNC/jan06/0209
1) Exclusief verontreinigde grond, scheepsafvalstoffen en bagger.
2) Fysisch/chemisch behandelen omvat verschillende bewerkingen, zoals ontgiften, neutraliseren en ontwateren. Deze zijn gericht op de scheiding van gevaarlijk afval in deelstromen die nuttig kunnen worden toegepast of met minder milieugevolgen kunnen worden verbrand of gestort. De resterende waterstroom wordt onder voorwaarden geloosd.
3) Verdeeld onder hergebruik/nuttige toepassing en overig.
4) Overig omvat hoofdzakelijk het lozen van (gereinigd) water.

Ontwikkeling verwerking gevaarlijk afval

De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval is sinds 1990 verdrievoudigd. Ruim 45% van het gemeld gevaarlijk afval wordt, al dan niet na een fysisch/chemische behandeling, nuttig toegepast. Het verbranden van gevaarlijk afval gebeurt grotendeels in speciaal daarvoor bestemde ovens (zowel in Nederland als het buitenland).
Bij het interpreteren van de bovenstaande gegevens, en met name de verschillen tussen de jaren 2002-2004 en de periode tot en met 2000, moet rekening gehouden worden met de wijzigingen in definities zoals vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan. Als gevolg hiervan is bijvoorbeeld het meestoken in een elektriciteitscentrale 'verhuisd' van 'verbranden' naar 'nuttige toepassing'.

Bronnen

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De totale hoeveelheid verwerkt gevaarlijk afval wijkt af van het totale aanbod gemeld gevaarlijk afval. Bij de bewerking van diverse stromen gevaarlijk afval is er sprake van het afscheiden van deelstromen en het mengen van stromen. In een aantal gevallen worden deze bewerkte afvalstoffen opnieuw gemeld. Waar mogelijk is hiervoor gecorrigeerd, maar dit lukt slechts tot op een bepaald niveau. Verder treden voorraadverschillen op doordat afvalstoffen enige tijd opgeslagen worden voordat bewerking plaatsvindt.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2004 (indicator 0209, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.