Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval zich rond 2004. Met de invoering van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) in 2005 heeft een verandering plaatsgevonden in het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval

 1990199520002002200320042005200620072008
           
 miljoen kg        
           
Totaal1)55578317451876178817774021464036944106
           
Hergebruik/nuttige toepassing701593397157068082473349324842956
Fysisch/chemische behandeling2)1201586273)3)3)3)4)4)4)
Verbranden202256389274317374238233342290
Storten163210390431375296750441579566
Lozen5)   456389298561473289294
           
Bron: Agentschap NL, CBS.CBS/CLO/sep10/0209
1) Tot en met 2004 exclusief verontreinigde grond, scheepsafvalstoffen en bagger. Vanaf 2005 exclusief bagger. Intern verwerkt gevaarlijk afval van de industrie is hier meegenomen.
2) Fysisch/chemisch behandelen omvat verschillende bewerkingen, zoals ontgiften, neutraliseren en ontwateren. Deze zijn gericht op de scheiding van gevaarlijk afval in deelstromen die nuttig kunnen worden toegepast of met minder milieugevolgen kunnen worden verbrand of gestort. De resterende waterstroom wordt onder voorwaarden geloosd.
3) Verdeeld onder hergebruik/nuttige toepassing en overig.
4) Vanaf 2006 is deze vewerkingswijze niet meer in gebruik bij de monitoring.
5) Dit was tot en met 2005 Overig waarbij het hoofdzakelijk het lozen van (gereinigd) water betrof.

Bijna driekwart gemeld gevaarlijk afval nuttig gebruikt

Ongeveer 70% van het gemeld gevaarlijk afval wordt de laatste jaren nuttig toegepast. Bij het interpreteren van de bovenstaande gegevens moet rekening gehouden worden met de wijzigingen in definities zoals vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan en wijzigingen in de manier van monitoring. Als gevolg hiervan is bijvoorbeeld het meestoken in een elektriciteitscentrale 'verhuisd' van 'verbranden' naar 'nuttige toepassing'.

Ontwikkeling vrijkomen gevaarlijk afval tot 2008

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval zich rond 2004. Met de invoering van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) in 2005 heeft een verandering plaatsgevonden in het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval Hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden in de verdeling wel/niet gevaarlijk afval en daarmee ook in de verdeling van verwerkingsopties. Door de introductie van de Eural en de vernieuwing van de monitoring vanaf 2006 is er geen zicht op de ontwikkeling van het aanbod van gevaarlijk afval.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gevaarlijk afval per verwerkingswijze
Omschrijving
Ontwikkeling van de hoeveelheden gemeld gevaarlijk afval naar verwerkingswijze
Verantwoordelijk instituut
Agentschap NL
Berekeningswijze
VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.
VROM (2002a). Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002. Ministerie van VROM, Den Haag.
VROM (2002b). Europese afvalstoffenlijst. Ministerie van VROM, Den Haag.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.
VROM (2002a). Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002. Ministerie van VROM, Den Haag.
VROM (2002b). Europese afvalstoffenlijst. Ministerie van VROM, Den Haag.
Opmerking
Wijziging in definitie vanaf 2005 door invoering Eural (Europese afvalstoffenlijst):
Met ingang van 2005 vinden de meldingen plaats op basis van Euralcodes en daarmee heeft er tevens een wijziging plaatsgevonden in de aanduiding of een afvalstroom wel of niet gevaarlijk is (VROM, 2002a). Als gevolg van deze wijziging is vanaf 2005 meer afval als gevaarlijk aangeduid. Tevens blijkt de verwerkingswijze te zijn veranderd voor het totaal aan gevaarlijk afval.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2008 (indicator 0209, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.