Nationale luchtkwaliteit: normen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Europese luchtkwaliteitnormen
StofGericht opNormNiveauStatus
     
Ozon (O3)mens8-uursgemiddelde110 µg/m3drempelwaarde
 menshoogste glijdend 8-uursgemiddelde1)120 µg/m3streefwaarde9); doel in 2010
 mensuurgemiddelde180 µg/m3informatiedrempel
 mensuurgemiddelde2)240 µg/m3alarmdrempel9)
 vegetatiedaggemiddelde65 µg/m3drempelwaarde
 vegetatieAOT-40 3)18 000 µg/m3·uurstreefwaarde 9); doel in 2010
Stikstofdioxide (NO2)mensjaargemiddelde40 µg/m3grenswaarde; doel in 2010
 mensuurgemiddelde4)200 µg/m3grenswaarde; doel in 2010
 mensuurgemiddelde2)400 µg/m3alarmdrempel
Stikstofoxiden (NOx)vegetatiejaargemiddelde30 µg/m3grenswaarde
Fijn stof (PM10)mensjaargemiddelde40 µg/m3grenswaarde; doel in 2005
 mensdaggemiddelde5)50 µg/m3grenswaarde; doel in 2005
Zwaveldioxide (SO2)mensdaggemiddelde6)125 µg/m3grenswaarde; doel in 2005
 mensuurgemiddelde7)350 µg/m3grenswaarde; doel in 2005
 mensuurgemiddelde2)500 µg/m3alarmdrempel
 ecosystemenjaargemidelde en wintergemiddelde8)20 µg/m3grenswaarde
Lood (Pb)mensjaargemiddelde0,5 µg/m3grenswaarde; doel in 2005
Benzeenmensjaargemiddelde5 µg/m3grenswaarde9); doel in 2010
Koolmonoxide (CO)menshoogste glijdend 8-uursgemiddelde10 000 µg/m3grenswaarde9); doel in 2005
     
Bron: RIVM   RIVM/MC/okt02
1) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 25 dagen gemiddeld over drie jaar.
2) Waargenomen gedurende drie opeenvolgende uren in een gebied van minimaal 100 km2.
3) De AOT-40 (Accumulated Exceedance Over Threshold) houdt rekening met mate en tijdsduur van overschrijding van de drempel van 40 ppb. De waarde wordt berekend uit de uurgemiddelde ozonconcentraties boven de drempelwaarde waargenomen tussen 8 en 20 uur tijdens de maanden mei, juni en juli, en is de som van deze waarnemingen verminderd met de drempelwaarde van 40 ppb (= 80 µg/m³).
4) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 18 uur per jaar.
5) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 35 dagen per jaar.
6) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 3 dagen per jaar.
7) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 24 uur per jaar.
8) Winter: 1 oktober t/m 31 maart.
9) Ter implementatie in Nederlandse regelgeving.

Implementatie Europese normen

In EU-kader worden nieuwe normen voor de luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. De oude Nederlandse normen komen daarbij te vervallen. Voor het toetsen van luchtkwaliteit bestaan normen voor chronische blootstelling en normen voor piekconcentraties ter bescherming van mens en ecosystemen.

Normen voor langdurige blootstelling

Voor langdurende blootstelling gelden grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties. Een uitzondering vormt de norm voor chronische blootstelling van vegetatie aan ozon, waarin met de mate, de tijdsduur en het tijdstip van overschrijding rekening wordt gehouden.

Normen voor blootstelling aan piekconcentraties

Norm die betrekking heeft op kortdurende perioden van blootstelling aan piekconcentraties. Deze norm heeft betrekking op grootheden als een uurgemiddelde, een daggemiddelde of een piekwaarde van de reeks waarmeningen over een jaar.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nationale luchtkwaliteit: normen (indicator 0237, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.