Nationale luchtkwaliteit: overzicht normen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Op 11 juni 2008 is de nieuwe luchtkwaliteitsrichtlijn van de Europese Unie (UN) in werking getreden. De richtlijn bevat normen voor de concentraties van stoffen in de buitenlucht ter bescherming van de mens en de natuur. Deze richtlijn is in de plaats gekomen van de kaderrichtlijn luchtkwaliteit (uit 1996) en drie dochterrichtlijnen (uit 1999, 2000, en 2004). De vierde dochterrichtlijn (uit 2005) zal naar verwachting later worden ondergebracht in de nieuwe richtlijn. De EU-normen zijn via de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Nieuwe Europese luchtkwaliteitsrichtlijn

De belangrijkste elementen in de nieuwe richtlijn zijn:

 • De normen uit de oude richtlijnen blijven van kracht. Daarbovenop zijn er nieuwe normen en meetverplichtingen voor de fijnere fractie van fijn stof, PM2.5. Nieuw daarbij is de aanpak bij PM2.5 om ook de gemiddelde stadsachtergrondconcentratie te reguleren. Deze aanpak is gericht op het grootschalig terugdringen van de blootstelling van mensen aan fijn stof, in plaats van het beperken van lokale hoge concentraties langs bijvoorbeeld straten en wegen.
 • De nieuwe richtlijn geeft de mogelijkheid om later te voldoen aan grenswaarden als een lidstaat aannemelijk maakt dat na afloop van de uitsteltermijn wel wordt voldaan aan de grenswaarden. Voor PM10 is er uitstel mogelijk tot 2011 en voor NO2 tot 2015. Deze mogelijkheid tot uitstel is een versoepeling ten opzichte van de oorspronkelijke richtlijnen.
 • De nieuwe richtlijn regelt expliciet de aftrek van fijn stof afkomstig van natuurlijke bronnen bij het vaststellen van overschrijdingingssituaties. Sinds 2005 wordt in Nederland de bijdrage van zeezout ook al buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van overschrijdingen van de grenswaarden voor PM10 op basis van de eerdere richtlijnen.
 • In de nieuwe Richtlijn is een artikel opgenomen over waar de normen ter bescherming van de volksgezondheid moeten worden gehandhaafd. Handhaving hoeft niet op plaatsen waar toegang voor het algemene publiek verboden is en geen permanente bewoning is.

Overzicht luchtkwaliteitsregelgeving

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de belangrijkste normen uit de EU-richtlijnen. In de tabel is aangegeven of de norm gericht is op bescherming van de gezondheid van mensen of bescherming van de natuur. Ook de juridische status van de norm is aangegeven. Voor grenswaarden geldt een resultaatverplichting om eraan te voldoen, voor streefwaarden geldt een inspanningsverplichting. In de tabel vindt u ook links naar webpagina's in het Milieucompendium met actuele cijfers over de betreffende norm. Ontbreekt een link, dan zijn er in het Milieucompendium verder geen gegevens opgenomen.

Europese luchtkwaliteitnormen
StofGericht opNormNiveauStatus
     
Zwaveldioxide
(SO2)
mensdaggemiddelde; overschrijding is toegestaan op niet meer dan 3 dagen per jaar. 125 µg/m3grenswaarde
 mensuurgemiddelde; overschrijding is toegestaan op niet meer dan 24 uur per jaar. 350 µg/m3grenswaarde
 mensuurgemiddelde; waargenomen gedurende drie opeenvolgende uren in een gebied van minimaal 100 km2. 500 µg/m3alarmdrempel
 natuur jaargemiddelde en wintergemiddelde (van 1 oktober t/m 31 maart)20 µg/m3grenswaarde
     
Stikstofdioxide
(NO2)
mensStikstofdioxide in lucht, 1992-202240 µg/m3grenswaarde
geldig vanaf 2010 1)
     
 mensuurgemiddelde; overschrijding is toegestaan op niet meer dan 18 uur per jaar.200 µg/m3grenswaarde
geldig vanaf 2010 1)
     
 mensuurgemiddelde; waargenomen gedurende drie opeenvolgende uren in een gebied van minimaal 100 km2.400 µg/m3alarmdrempel
     
Stikstofoxiden
(NOx)
natuurStikstofoxiden in lucht, 1992-202030 µg/m3grenswaarde
     
Fijn stof
(PM10)
mensFijn stof in lucht, jaargemiddelde, 1992-201240 µg/m3grenswaarde 2)
 mensFijn stof (PM10) in lucht, 1992-202050 µg/m3grenswaarde 2)
     
     
Fijn stof 3)
(PM2,5)
mensjaargemiddelde25 µg/m3grenswaarde, geldig van af 2015
 mensjaargemiddelde, gemiddelde bepaald over metingen op stedelijke achtergrondlocaties20 µg/m3grenswaarde, geldig van af 2015
     
 mensjaargemiddelde, gemiddelde bepaald over metingen op stedelijke achtergrondlocaties15-20%3) verminderingstreefwaarde, te bereiken in 2020 ten opzichte van 2010
     
 mensjaargemiddelde25 µg/m3streefwaarde, te bereiken in 2010
 mensjaargemiddelde20 µg/m3streefwaarde, te bereiken in 2020
Lood
(Pb)
mensZware metalen in lucht, 1994-20190,5 µg/m3grenswaarde
     
Benzeen
(C6H6)
mensBenzeen in lucht, 1995-20205 µg/m3grenswaarde
vanaf 2010
     
Koolmonoxdie
(CO)
menshoogste voortschrijdend 8-uurgemiddelde10.000 µg/m3grenswaarde
     
Ozon 4)
(O3)
mensOzon in lucht en volksgezondheid, 1990-2021. 120 µg/m3Streefwaarde, te bereiken in 2010
 mensuurgemiddelde180 µg/m3informatiedrempel
 mensuurgemiddelde; waargenomen gedurende drie opeenvolgende uren in een gebied van minimaal 100 km2. 240 µg/m3alarmdrempel
 natuurOzon in lucht en vegetatie, 1990-2021, gemiddeld over 5 jaar18.000 µg/m3.h Streefwaarde, te bereiken in 2010
     
 natuurOzon in lucht en vegetatie, 1990-2021, gemiddeld over mei tot en met juli6.000 µg/m3.hStreefwaarde, te bereiken in: niet bepaald
     
Arseen
(As)
mensZware metalen in lucht, 1994-20196 ng/m3streefwaarde
geldig vanaf 2013
     
Cadmium
(Cd)
mensZware metalen in lucht, 1994-20195 ng/m3streefwaarde
geldig vanaf 2013
     
Nikkel
(Ni)
mensZware metalen in lucht, 1994-201920 ng/m3streefwaarde
geldig vanaf 2013
     
Benzo[a]pyreen
(B[a]P)
mensBenzo[a]pyreen in lucht, 1990-20191 ng/m3streefwaarde
geldig vanaf 2013
     
1) Uitstel mogelijk - onder voorwaarden - tot maximaal 2015. 2) Uitstel mogelijk - onder voorwaarden - tot maximaal 2011. 3) Zie 'Toelichting normen PM2,5 hieronder. 4) Zie 'Toelichting normen ozon hieronder.

Toelichting normen PM2,5

 • Er is een grenswaarde voor PM2,5 van 25 µg/m3 die overal geldt vanaf 2015. Daarnaast is er een streefwaarde van 25 µg/m3, te bereiken in 2010, en een streefwaarde van 20 µg/m3, te bereiken in 2020.
 • Daarnaast zijn er doelstellingen vastgesteld ten aanzien van de 'gemiddelde blootstellingsindex' (GBI). De gemiddelde blootstellingsindex (GBI) wordt gebaseerd op een gemiddelde van metingen op stedelijke achtergrondlocaties, en wordt bepaald als gemiddelde over drie jaar. De GBI voor 2010 wordt bepaald over de jaren 2009-2011. De GBI voor andere jaren wordt bepaald als gemiddelde over de laatste 3 jaren. Dus de GBI voor 2015 wordt bepaald als gemiddelde over de jaren 2013-2015, en de GBI voor 2020 over de jaren 2018-2020.
 • Er is een grenswaarde van 20 µg/m3 voor de GBI, waaraan vanaf 2015 moet worden voldaan.
 • Er een streefwaarde om de GBI met 15%-20% te laten dalen tussen 2010 en 2020 (de blootstellingsverminderingsdoelstelling, BVD). De hoogte van de blootstellingsverminderingdoelstelling is nog niet bekend. Een BVD van 15% geldt bij een GBI tussen 13 en 18 µg/m3 in 2010. Als de GBI in 2010 18 µg/m3 of hoger is, geldt een BVD van 20%. In 2013 zal de Europese Commissie deze streefwaarde evalueren en mogelijk omzetten in juridisch bindende grenswaarden.

Toelichting normen ozon

 • De Europese norm voor blootstelling van de bevolking aan hoge ozonconcentraties betreft een streefwaarde van 120 µg/m3 voor de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie per dag. Deze streefwaarde mag in 2010 op niet meer dan 25 dagen per kalenderjaar worden overschreden, gemiddeld over drie jaar. Middeling vindt plaats over het betreffende jaar en de twee voorafgaande jaren.
 • Het hoogste 8-uursgemiddelde van de ozonconcentratie van een dag wordt bepaald door onderzoek van de voortschrijdende gemiddelden over perioden van acht uur, die uit uurwaarden berekend en ieder uur bijgewerkt worden. Elk aldus berekend gemiddelde over acht uur geldt voor de dag waarop de periode van acht uur eindigt, dat wil zeggen dat de eerste berekeningsperiode voor een bepaalde dag loopt van 17.00 uur op de dag daarvoor tot 01.00 uur op die dag, en de laatste berekeningsperiode van 16.00 uur tot 24.00 uur.
 • De AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 ppb) is een voor de natuur relevante maat om ozonconcentraties in uit te drukken. De AOT40 houdt rekening met zowel de mate van overschrijding van de drempelwaarde van 80 µg/m3 (= 40 ppb bij 20°C en 1,105 hPa) als met de tijdsduur van die overschrijding. De berekening van deze norm vindt alleen plaats in de drie zomermaanden mei - juli, van 08:00h tot 20:00h (Midden Europese Tijd).
 • Voor bescherming van de vegetatie is een streefwaarde vastgesteld van 18.000 (µg/m3) x uur, gemiddeld over 5 jaar. Middeling vindt plaats over het betreffende jaar en de vier voorafgaande jaren. Er is een langetermijn-doelstelling vastgesteld van 6.000 (µg/m3) x uur.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nationale luchtkwaliteit: overzicht normen (indicator 0237, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.