Milieubeleid en milieumaatregelen

Nationale luchtkwaliteit: normen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
Europese luchtkwaliteitnormen
Stof Gericht op Norm Niveau Status
         
Ozon (O3) mens 8-uursgemiddelde 110 µg/m3 drempelwaarde
  mens hoogste glijdend
8-uursgemiddelde1)
120 µg/m3 streefwaarde9); doel in 2010
  mens uurgemiddelde 180 µg/m3 informatiedrempel
  mens uurgemiddelde2) 240 µg/m3 alarmdrempel9)
  vegetatie daggemiddelde 65 µg/m3 drempelwaarde
  vegetatie AOT-40 3) 18 000 µg/m3·uur streefwaarde 9); doel in 2010
Stikstofdioxide (NO2) mens jaargemiddelde 40 µg/m3 grenswaarde; doel in 2010
  mens uurgemiddelde4) 200 µg/m3 grenswaarde; doel in 2010
  mens uurgemiddelde2) 400 µg/m3 alarmdrempel
Stikstofoxiden (NOx) vegetatie jaargemiddelde 30 µg/m3 grenswaarde
Fijn stof (PM10) mens jaargemiddelde 40 µg/m3 grenswaarde; doel in 2005
  mens daggemiddelde5) 50 µg/m3 grenswaarde; doel in 2005
Zwaveldioxide (SO2) mens daggemiddelde6) 125 µg/m3 grenswaarde; doel in 2005
  mens uurgemiddelde7) 350 µg/m3 grenswaarde; doel in 2005
  mens uurgemiddelde2) 500 µg/m3 alarmdrempel
  ecosystemen jaargemidelde en wintergemiddelde8) 20 µg/m3 grenswaarde
Lood (Pb) mens jaargemiddelde 0,5 µg/m3 grenswaarde; doel in 2005
Benzeen mens jaargemiddelde 5 µg/m3 grenswaarde9); doel in 2010
Koolmonoxide (CO) mens hoogste glijdend
8-uursgemiddelde
10 000 µg/m3 grenswaarde9); doel in 2005
         
Bron: RIVM       RIVM/MC/okt02
1) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 25 dagen gemiddeld over drie jaar.
2) Waargenomen gedurende drie opeenvolgende uren in een gebied van minimaal 100 km2.
3) De AOT-40 (Accumulated Exceedance Over Threshold) houdt rekening met mate en tijdsduur van overschrijding van de drempel van 40 ppb. De waarde wordt berekend uit de uurgemiddelde ozonconcentraties boven de drempelwaarde waargenomen tussen 8 en 20 uur tijdens de maanden mei, juni en juli, en is de som van deze waarnemingen verminderd met de drempelwaarde van 40 ppb (= 80 µg/m³).
4) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 18 uur per jaar.
5) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 35 dagen per jaar.
6) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 3 dagen per jaar.
7) Overschrijding is toegestaan op niet meer dan 24 uur per jaar.
8) Winter: 1 oktober t/m 31 maart.
9) Ter implementatie in Nederlandse regelgeving.

Implementatie Europese normen

In EU-kader worden nieuwe normen voor de luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. De oude Nederlandse normen komen daarbij te vervallen. Voor het toetsen van luchtkwaliteit bestaan normen voor chronische blootstelling en normen voor piekconcentraties ter bescherming van mens en ecosystemen.

Normen voor langdurige blootstelling

Voor langdurende blootstelling gelden grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties. Een uitzondering vormt de norm voor chronische blootstelling van vegetatie aan ozon, waarin met de mate, de tijdsduur en het tijdstip van overschrijding rekening wordt gehouden.

Normen voor blootstelling aan piekconcentraties

Norm die betrekking heeft op kortdurende perioden van blootstelling aan piekconcentraties. Deze norm heeft betrekking op grootheden als een uurgemiddelde, een daggemiddelde of een piekwaarde van de reeks waarmeningen over een jaar.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Nationale luchtkwaliteit: normen (indicator 0237, versie 03 , 28 augustus 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.