Fijn stof concentraties boven de norm, 1992-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling normoverschrijdingen fijn stof

Uit de metingen in Nederland blijkt dat het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde norm (50 µg/m3) voor fijn stof afneemt. In 2001 werden gemiddeld over Nederland 35 overschrijdingen waargenomen. In de zuidelijke provincies zijn meer overschrijdingen waargenomen ten opzichte van het gemiddelde en in de noordelijke provincies minder.

Beleid

Het huidige fijn stof beleid is gericht op zowel de luchtkwaliteit als de uitstoot. Het luchtkwaliteitsbeleid is opgezet volgens de EU dochterrichtlijn welke een jaargemiddelde (40 µg/m3) en een daggemiddelde norm (50 µg/m3 - met 35 toegestane overschrijdingen) voor fijn stof ter bescherming van de gezondheid voorschrijft. Deze grenswaarden moeten in 2005 zijn gerealiseerd. Tevens zijn strengere indicatieve normen voor 2010 vastgesteld. De dochterrichtlijn zal in 2003 worden geëvalueerd. Het emissiebeleid wordt vormgegeven via een mix van instrumenten waarin emissiedoelstellingen zijn vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de emissienormstelling voor voertuigen en het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES).

Relevantie

In het jaar 2000 waren in Nederland naar schatting 1 700 vroegtijdige sterfgevallen toe te schrijven aan luchtverontreiniging door fijn stof. Deze ernstige gezondheidseffecten, zoals voortijdige sterfte en spoedopnamen zullen vooral voorkomen bij extra gevoelige personen. Relatief bescheiden gezondheidseffecten, zoals luchtwegklachten kunnen algemeen in de bevolking - en dus bij veel mensen - optreden.

Methodiek

De blauwe band in de figuur geeft het maximale (bovengrens) respectievelijk minimale (ondergrens) aantal overschrijdingen weer in een grid van 5 x 5 km2 over Nederland.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Fijn stof concentraties boven de norm, 1992-2001 (indicator 0243, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.