Fijn stof concentraties - getoetst aan de dagnorm, 1995-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De norm voor kortdurende blootstelling aan fijn stof (PM10) wordt overschreden in bijna heel Nederland. Ondanks de dalende trend in Nederland zullen er in 2005, als de norm van kracht wordt, nog steeds op grote schaal overschrijdingen plaats vinden.

Fijn stof concentratie in bijna heel Nederland boven de norm

Bijna de hele Nederlandse bevolking is in 2002 blootgesteld geweest aan overschrijding van de dagnorm voor kortdurende blootstelling aan fijn stof. Een overschrijding vindt plaats als de grenswaarde van 50 µg/m3 voor de daggemiddelde concentratie PM10 in lucht vaker dan 35 keer per jaar op een plaats wordt overschreden. In het zuiden van Nederland wordt deze norm vaker overschreden dan in het noorden. Dit wordt veroorzaakt door een hogere uitstoot van PM10 in het zuiden van Nederland en een grotere invloed van bronnen in het omringende buitenland.Ondanks de forse overschrijdingen in 2002 neemt het aantal dagen met normoverschrijdingen sinds 1996 duidelijk af. Dit komt door emissiereducties in binnen- en buitenland van PM10 en van stoffen die tot de vorming van PM10 leiden. De jaarlijkse variatie van het aantal dagen waarbij de grenswaarde van 50 µg/m3 wordt overschreden wordt vooral veroorzaakt door meteorologische verschillen tussen de jaren. De lichte stijging na 2001 is hiervan een voorbeeld. De plandrempel voor 2002 (65 µg/m3) voor het daggemiddelde is in 2002 volgens de waarnemingen op niet meer dan 28 dagen overschreden (op twee meetstations in de provincie Noord-Brabant). De plandrempel mag niet vaker dan 35 keer per jaar worden overschreden.

Methodiek

Het ruimtelijk beeld en de trend van het aantal dagen met daggemiddelde PM10-concentraties boven 50 µg/m3 zijn gebaseerd op metingen van het landelijk meetnet luchtkwaliteit (LML).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Fijn stof concentraties - getoetst aan de dagnorm, 1995-2002 (indicator 0243, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.