Verkeer en milieu

Geluidhinder per bron, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
Geluidhinder per bron, bij personen van 18 jaar of ouder
    1990   1995   1998 1999 2000 2001
                   
    %              
Verkeer en/of industrie 50   44   42 41 43 42
w.v. vliegverkeer 25   21   19 18 19 18
  railverkeer 5   5   5 6 7 6
  wegverkeer 34   30   28 28 29 30
  industrie 5   4   4 4 4 3
                   
Buren 27   24   20 20 20 21
                 
Bron: CBS (2002).           CBS/MC/okt02

Ontwikkeling van geluidhinder

In 2001 gaf 42% van de bevolking aan 'last' of 'soms last' te hebben van geluid van verkeer (vlieg-, rail- en/of wegverkeer) en/of industrie of bedrijven. Hierbij zijn personen die van beide bronnen hinder ondervinden dus maar één keer meegeteld. Daarnaast maakte in 2001 ruim één op de vijf Nederlanders melding van geluidshinder door buren (CBS, 2002). De laatste jaren blijft het percentage personen dat 'last' of 'soms last' heeft van geluid vrijwel constant.

Beleid

Het aantal gehinderden lijkt zich de laatste jaren iets boven de doelstelling van 40% te stabiliseren (VROM, 1998). Daarmee lijkt de doelstelling bijna gehaald.

Methodiek

Bovenstaande cijfers van geluidhinder zijn niet zonder meer te vergelijken met de Geluidhinder: ernstige hinder, 1993 - 2003, omdat ze uit verschillende onderzoeken (met een andere en verschillende definitie van hinder en brongroepen) afkomstig zijn.

Referenties

  • CBS (2002). Permanent Onderzoek Leefsituatie 2001. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • VROM (1998). Nationaal Milieubeleidsplan 3. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Geluidhinder per bron, 1990-2001 (indicator 0293, versie 03 , 30 augustus 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.