Verkeer en milieu

Geluidhinder per bron, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel van de Nederlandse bevolking, dat hinder ondervindt van geluid, stabiliseert zich net boven de door het beleid gestelde norm van 40%.

    1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002
                 
    %            
Verkeer en/of industrie 50 44 42 41 43 42 43
w.v. vliegverkeer 25 21 19 18 19 18 19
  railverkeer 5 5 5 6 7 6 7
  wegverkeer 34 30 28 28 29 30 32
  industrie 5 4 4 4 4 3 4
                 
Buren 27 24 20 20 20 21 20
                 
Bron: CBS (2003) CBS/MC/mei03
N.B. Geluidhinder bij personen van 18 jaar of ouder.        

Geluidhinder laatste jaren stabiel

In 2002 gaf 43% van de bevolking aan 'last' of 'soms last' te hebben van geluid van verkeer (vlieg-, rail- en/of wegverkeer) en/of industrie. Hierbij zijn personen die van beide bronnen hinder ondervinden dus maar één keer meegeteld. Daarnaast maakte in 2002 één op de vijf Nederlanders melding van geluidshinder door buren (CBS, 2003). Tussen 1990 en 1998 is geluidhinder gedaald. Met name hinder door vliegverkeer en buren nam af. De laatste jaren blijft het percentage personen dat 'last' of 'soms last' heeft van geluid vrijwel constant.

Beleidsdoelstelling bijna gehaald

Het aantal gehinderden lijkt zich de laatste jaren iets boven de doelstelling van 40% te stabiliseren (VROM, 1998). Daarmee lijkt de doelstelling bijna gehaald.

Ernstige geluidhinder

Naast bovenstaande cijfers van het CBS is er ook onderzoek gedaan naar ernstige geluidhinder door TNO. Dit onderzoek is uitgevoerd met andere definities over geluidhinder en bronnen. De cijfers zijn dan ook niet zonder meer te vergelijken.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Geluidhinder per bron, 1990-2002 (indicator 0293, versie 04 , 21 januari 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.