Energie en milieu

Productie van duurzame energie, aandeel in totale energievoorziening, 1990-2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1998 1999 2000 2001*
 
  TJ vermeden primaire energie1)
Totaal 16 852 20 893 32 055 33 404 37 398 36 820
 
Stromingsenergie 1 458 3 837 7 261 7 387 9 620 9 020
w.v. waterkracht 703 728 927 745 1 179 790
  windenergie 463 2 623 5 297 5 338 6 861 6 460
  zonne-energie 78 175 328 405 481 480
  warmtepompen2) 200 240 425 502 626 720
  warmte/koude opslag 14 71 284 397 473 570
 
Bio-energie 15 394 17 056 24 794 26 017 27 778 27 800
w.v. afvalverbranding3) 6 312 5 576 11 363 11 522 11 595 11 650
  verbranding en vergassing van biomassa 6 476 6 508 8 199 9 137 10 672 11 030
  biomassa vergisting 2 606 4 972 5 232 5 358 5 511 5 120
  w.v. stortgas/GFT 326 2 094 2 068 2 011 2 127 2 100
    zuiveringsinstallaties 2 280 2 878 3 164 3 347 3 384 3 020
 
Bron: CBS/Novem. CBS/MC/okt02
1) Berekend conform de methodiek van het Protocol Monitoring Duurzame Energie, toetsing aan doelstellingen voor 2000.
2) Het cijfer voor 1990 is geraamd.
3) Alleen de bijdrage van de hernieuwbare (organische) fractie.

Ontwikkelingen rondom duurzame energie

Het aandeel van duurzame energie in de totale energievoorziening van Nederland is in 2001 iets afgenomen tot 36,25 PJ, oftewel 1,2 % van hetEnergieverbruik per energiedrager, 1990-2021. De belangrijkste bronnen die hebben bijgedragen aan deze afname zijn waterkracht en windenergie. Daarnaast is met name de afgelopen jaren de marktintroductie van grotere hoeveelheden kleinschalige systemen merkbaar geworden (zonne-energie, warmtepompen en warmte/koude opslag projecten).Uit waterkracht en windenergie wordt elektriciteit gewonnen. Zonne-energie wordt gebruikt voor zowel de winning van elektriciteit als warmte. Warmtepompen en de verbranding van afval en biomassa leveren warmte. Vergisting van biomassa geeft gassen die bij verbranding energie opleveren.

Methodiek

De hoeveelheid duurzame energie wordt uitgedrukt in het aantal Tera Joules vermeden primaire energie (= de hoeveelheid vermeden fossiele energiedragers). De informatie in de bovenstaande tabel is afkomstig uit enquêtes van het CBS, het Groenlabelsysteem van EnergieNed en deelinventarisaties uitgevoerd door Ecofys en KEMA.

Referenties

  • CBS/Novem (2001). Duurzame energie in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek/ Novem, Voorburg/Heerlen en Sittard/Utrecht.
  • Novem (1999). Protocol Monitoring Duurzame Energie. Methodiek voor het registreren en berekenen van de bijdrage van duurzame/hernieuwbare energiebronnen. Novem, Utrecht.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Productie van duurzame energie, aandeel in totale energievoorziening, 1990-2001* (indicator 0385, versie 03 , 3 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.