Verbruik van duurzame energie, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel duurzaam in het binnenlands energieverbruik is in 2007 niet toegenomen ten opzichte van 2006 en bedraagt 2,8 procent.

 19902000200520062007*
      
 TJ vermeden verbruik van fossiele primaire energie
Totaal duurzame energiebronnen18 09637 57780 53889 75194 092
      
Waterkracht7521 179733871896
Windenergie4956 86117 22222 46328 249
Zonne-energie totaal764871 0471 0851 123
w.v.Zonnestroom366295298.
 Zonnewarmte73421752787.
Omgevingsenergie totaal.8092 3283 1924 156
w.v.Warmtepompen.5891 8302 566.
 Warmte/koude opslag3220498625.
Biomassa totaal16 77028 24259 20862 14059 667
w.v.Afvalverbrandingsinstallaties6 09311 41711 87412 40012 238
 Bij- en meestoken biomassa in centrales-1 75530 52229 44516 089
 Houtkachels voor warmte bij bedrijven1 3081 8061 9142 145.
 Houtkachels bij huishoudens6 2315 7015 4645 464.
 Overige biomassaverbranding4402 3174 3975 319.
 Biogas, totaal2 6985 2464 9365 389.
 w.v.Biogas uit stortplaatsen3361 934 1 5801 500.
  Biogas uit rioolwaterzuivering1 8662 2992 1272 068.
  Biogas op landbouwbedrijven  78456.
  Biogas, overig4971 0131 1511 364.
 Biobenzine..-1 010.
 Biodiesel..101968.
      
 als % van totaal energieverbruik 
Totaal duurzame energie0,671,232,442,792,83
      
Bron: CBS (2008b).CBS/MNC/apr08/0385

Verbruik van duurzame energie blijft gelijk

Het verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2007 niet verder gegroeid. Net als in 2006 was 2,8 procent van de Nederlandse energievoorziening afkomstig van duurzame bronnen. Tussen 2003 en 2006 groeide het duurzame energieverbruik nog sterk.

Windenergie groeit fors

Ongeveer 0,9 procent van de energievoorziening was in 2007 afkomstig van Nederlandse windmolens. Zij produceerden een kwart meer energie dan het jaar daarvoor. De toegenomen productie van elektriciteit uit windenergie is vooral te danken aan het plaatsen van veel nieuwe grote windmolens, onder andere in zee voor de kust bij Egmond.

Minder biomassa in centrales

De belangrijkste duurzame energiebron is in 2007 nog steeds biomassa, met een bijdrage aan de energievoorziening van 1,8 procent. Het verbruik van biomassa daalde ongeveer 5 procent ten opzichte van 2006, doordat het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales bijna halveerde. De voornaamste oorzaken voor deze daling zijn de verlaging van de subsidie en de maatschappelijke discussie over de duurzaamheid van biomassa.

Meer biomassa in auto's

De afname van het meestoken is in 2007 voor een groot deel gecompenseerd door een toename van het gebruik van biomassa in het wegverkeer in de vorm van biobrandstoffen. Sinds 2007 geldt voor leveranciers van motorbrandstoffen de verplichting om 2 procent biobrandstoffen te leveren. Dit percentage loopt op tot 5,75 procent in 2010. In de praktijk gebeurt dat via bijmenging in gewone benzine en diesel.

Beleidsdoelstellingen

De overheid streeft naar 5 procent verbruik van duurzame energie in 2010 (EZ, 1996 en 2005), oplopend naar 20 procent in 2020 (Tweede kamerfracties CDA, PvdA en Christenunie, 2007). In januari 2008 heeft de Europese commissie een voorstel gelanceerd voor een richtlijn voor duurzame energie, met bindende doelstellingen voor het percentage duurzame energie per land in 2020 (Europese Commissie, 2008). Voor Nederland wordt 14 procent voorgesteld.

Duurzaamheid biomassa

De duurzaamheid van verschillende soorten van biomassa is onderwerp van maatschappelijk debat. Vooralsnog tellen alle vormen van biomassa mee bij de duurzame energie, omdat er op dit moment nog geen algemeen geaccepteerde en operationele criteria zijn om de duurzaamheid van biomassa te beoordelen. De overheid is momenteel wel bezig om dergelijke criteria te ontwerpen (VROM, 2007). Ook in de internationale energiestatistieken wordt geen onderscheid gemaakt tussen duurzame en niet duurzame biomassa.

Subsidies

De belangrijkste subsidieregeling voor duurzame energie is de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie). Via de MEP krijgen producenten van duurzame elektriciteit een toeslag op de geleverde stroom. Deze subsidie is gebaseerd op het verwachte verschil in de kostprijs tussen gewone elektriciteit en duurzame elektriciteit. Voor nieuwe projecten is de MEP in augustus 2006 stopgezet. Voor bestaande projecten loopt de MEP gewoon door, met een maximale subsidietermijn van 10 jaar.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over duurzame energie is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verbruik van duurzame energie
Omschrijving
Het verbruik van duurzame energie naar energiebron (zoals wind en biomassa) en techniek (zoals windmolens en houtkachels), uitgedrukt als aantal terajoules (TJ) vermeden verbruik van fossiele primaire energie.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
De berekeningswijze verschilt per combinatie van bron en techniek. De basisinformatie is afkomstig uit enquêtes van het CBS, uit de registratie van duurzame stroomcertificaten van CertiQ, en voor de jaren tot en met 2002 uit deelinventarisaties uitgevoerd door Ecofys en KEMA.
De berekeningswijze is per techniek vastgelegd in het Protocol Monitoring Duurzame Energie (SenterNovem, 2006). Tevens zijn kortere methodologische verantwoordingen te vinden in het rapport Duurzame energie in Nederland 2006 (CBS, 2007a) en het artikel Duurzame energie (CBS, 2007b).
Duurzame energie wordt uitgedrukt in vermeden gebruik van primaire fossiele energie. De keuze voor deze wijze van uitdrukken is vastgelegd in het Protocol Monitoring Duurzame Energie.
Basistabel
StatLine: Duurzame energie: vermeden prim. energie (CBS, 2008b)
Een uitgebreidere toelichting bij de ontwikkelingen is te vinden in het rapport Duurzame energie in Nederland 2006 (CBS, 2007a).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Het verbruik van duurzame energie uitgesplitst naar energiebron / techniek, uitgedrukt als percentage van het totale energieverbruik.
Het verbruik van duurzame energie uitgesplitst naar energiebron / techniek, uitgedrukt als vermeden emissie van kooldioxide (in kton, resp. als percentage van de totale kooldioxide emissie).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Duurzame energie in Nederland 2006 (CBS, 2007a)
Duurzame energie (CBS, 2007b) (onderzoeksbeschrijving)
Verbruik duurzame energie blijft gelijk (CBS, 2008a)
Opmerking
In de verbruikscijfers in de tabel is de import van groene stroom niet meegeteld.
Betrouwbaarheidscodering
A (integrale enquête) voor duurzame energie uit waterkracht;
A (integrale enquête) voor duurzame energie uit windenergie;
D (schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake) voor duurzame energie uit zonne-energie;
E (schatting gebaseerd op een enkele meting, expert judgement, relevante feiten of extrapolatie van andere metingen) voor duurzame energie uit omgevingsenergie;
C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd) voor biomassa in afvalverbrandingsinstallaties;
A (integrale enquête) voor meestoken biomassa in elektriciteitscentrales;
D (schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake) voor biomassa in houtkachels voor warmte bij bedrijven;
E (schatting gebaseerd op een enkele meting, expert judgement, relevante feiten of extrapolatie van andere metingen) voor huishoudelijke houtkachels;
A (integrale enquête) voor overige biomassaverbranding;
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is) voor biogas;
C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd) voor biobrandstoffen voor het wegverkeer.
Per onderdeel wordt in het rapport Duurzame energie in Nederland 2006 (CBS, 2007a) ingegaan op de betrouwbaarheid.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
39
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
38
versie‎
37
versie‎
36
versie‎
35
versie‎
31
versie‎
29
versie‎
26
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verbruik van duurzame energie, 1990-2007 (indicator 0385, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.