Productie van duurzame energie, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Duurzame energie via binnenlandse bronnen draagt in 2006 voor 2,7% bij aan de totale energievoorziening in Nederland. De productie van duurzame energie is in 2006 gegroeid met 9% naar 86 PJ.

 19902000200420052006*
      
 TJ vermeden primaire energie 
Totaal duurzame energiebronnen18 57437 86860 94679 26086 375
Waterkracht7521 179794733871
Windenergie4956 86115 59417 22222 471
Zonnestroom366288297302
Zonnewarmte73421698749782
Warmtepompen.3809441 2191 682
Warmte/koud opslag62968128991 126
Biomassa totaal17 24628 66641 81658 14259 141
w.v.Afvalverbrandingsinstallaties6 09311 41711 20911 87412 180
 Bij- en meestoken biomassa in centrales-1 85514 07529 43827 189
 Houtkachels voor warmte bij bedrijven1 6571 9651 7481 8472 037
 Houtkachels bij huishoudens6 2315 7015 4645 4645 464
 Overige biomassaverbranding5612 4314 0904 5364 839
 Biogas, totaal2 7045 2985 2304 9835 453
 w.v.Biogas uit stortplaatsen3411 9861 6741 6231 758
  Biogas uit rioolwaterzuivering1 8662 2992 3482 1272 080
  Biogas op landbouwbedrijven00081453
  Biogas, overig4971 0131 207 1 2321 162
 Biobenzine----1010
 Biodiesel--..968
      
 als % van totaal energieverbruik 
Totaal duurzame energie0,691,241,842,392,67
      
Bron: CBS (2007b).CBS/MNC/jul07/0385

Meer windenergie, minder meestoken van biomassa

Het aandeel duurzame energie in het Nederlandse energieverbruik is licht gestegen. In 2006 was 2,7 procent van het totale verbruik uit duurzame binnenlandse bronnen afkomstig, tegen 2,4 procent in 2005. Deze toename komt vooral doordat er veel grote windmolens zijn geplaatst. Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales daalde daarentegen.

Windenergie groeit fors

De elektriciteitsproductie uit windenergie is in 2006 met een derde gestegen en vormde daarmee 0,7 procent van de Nederlandse energievoorziening. De toegenomen productie van elektriciteit uit windenergie is vooral te danken aan het plaatsen van veel nieuwe grote windmolens, onder andere in Delfzijl en in Flevoland. Ook waaide het in 2006 meer dan in 2005, wat de productie verhoogde.

Meestoken van biomassa daalt

Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales is in 2006 met 8 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In de periode 2003-2005 verviervoudigde het meestoken nog. In 2006 is het meestoken van biomassa echter nog steeds de techniek met de grootste bijdrage aan de productie van duurzame energie: een derde van het totaal.

Beleidsdoelstellingen

De doelstelling van de Nederlandse overheid is dat in 2010 5% van alle energie duurzaam is opgewekt (EZ, 2005). Tot voor kort was de doelstelling voor 2020 gelijk aan 10%. De nieuwe coalitie spreekt in het regeerakkoord van 20% duurzame energie in 2020 (Tweede kamerfracties CDA, PvdA en Christenunie, 2007).

Duurzaamheid biomassa

De duurzaamheid van verschillende soorten van biomassa is onderwerp van maatschappelijk debat. Vooralsnog tellen alle vormen van biomassa mee bij de duurzame elektriciteit, omdat er op dit moment nog geen algemeen geaccepteerde en operationele criteria zijn om de duurzaamheid van biomassa te beoordelen. De overheid is momenteel wel bezig om dergelijke criteria te ontwerpen (VROM, 2007). Ook in de internationale energiestatistieken wordt geen onderscheid gemaakt tussen duurzame en niet duurzame biomassa.

Subsidies

De belangrijkste subsidieregeling voor duurzame energie is de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie). Via de MEP krijgen producenten van duurzame elektriciteit een toeslag op de geleverde stroom. Deze subsidie is gebaseerd op het verwachte verschil in de kostprijs tussen gewone elektriciteit en duurzame elektriciteit.

Bronnen

  • CBS (2006). Duurzame energie in Nederland 2005. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2007a). Meer windenergie, minder biomassa. Webmagazine 19 februari 2007. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2007b). StatLine: Duurzame energie: vermeden prim. energie. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • EZ (2005). Nu voor later, Energierapport 2005. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.
  • EZ (1996). Derde Energienota. Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 525, nrs, 1-2. Ministerie van Economische Zaken, Sdu Uitgeverij, Den Haag.
  • Segers, R. en Wilmer, M. (2007c) Duurzame energie 2006: Toelichting bij voorlopige cijfers. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • SenterNovem (2004). Protocol Monitoring Duurzame Energie (2004). Methodiek voor het registreren en berekenen van de bijdrage van duurzame/hernieuwbare energiebronnen (update 2004). SenterNovem, Utrecht/Sittard.
  • Tweede kamerfracties CDA, PvdA en Christenunie (2007). Coalitieakkoord.
  • VROM (2007) Beleid voor duurzame productie van biomassa voor energiedoeleinden. Brief van de minister aan de Tweede kamer. KvI2007058811, juni 2007.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De hoeveelheid duurzame energie wordt uitgedrukt in het aantal terajoules vermeden primaire energie (dit is de hoeveelheid vermeden fossiele energiedragers). De informatie in de tabel is afkomstig uit enquêtes van het CBS, uit het duurzame stroomcertificaten beheer van CertiQ en voor de jaren tot en met 2002 uit deelinventarisaties uitgevoerd door Ecofys en KEMA. De methode voor het berekenen van de duurzame energie is vastgelegd in het Protocol Monitoring Duurzame Energie (SenterNovem, 2004). Een toelichting bij de ontwikkelingen en een methodologische verantwoording zijn te vinden in Duurzame energie in Nederland 2005 (CBS, 2006) en Segers en Wilmer (2007).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
39
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
38
versie‎
37
versie‎
36
versie‎
35
versie‎
31
versie‎
29
versie‎
26
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Productie van duurzame energie, 1990-2006 (indicator 0385, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.