Energie en milieu

Productie van duurzame energie, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Duurzame energie via binnenlandse bronnen draagt in 2005 voor 2,4% bij aan de totale energievoorziening in Nederland. De productie van duurzame energie is in 2005 gegroeid met 30% naar 79 PJ.

  1990 2000 2003 2004 2005*
           
  TJ vermeden primaire energie  
Totaal duurzame energiebronnen 18 574 37 868 48 380 60 946 79 418
Waterkracht 752 1 179 607 794 735
Windenergie 495 6 861 11 112 15 594 17 262
Zon-fotovoltaïsch (PV), totaal 3 66 270 288 297
Zon-thermisch, totaal 73 421 626 698 750
Warmtepompen totaal . 380 702 944 1 207
Warmte/koude opslag 6 296 741 812 962
Biomassa totaal 17 246 28 666 34 322 41 816 58 205
w.v. Afvalverbrandingsinstallaties 6 093 11 417 11 484 11 209 11 926
  Bij- en meestoken biomassa in centrales - 1 855 7 107 14 075 29 635
  Houtkachels voor warmte bij bedrijven 1 657 1 965 1 802 1 748 1 847
  Houtkachels bij huishoudens 6 231 5 701 5 464 5 464 5 464
  Overige biomassaverbranding 561 2 431 3 114 4 090 4 510
  Biomassavergisting, totaal 2 704 5 298 5 350 5 230 4 823
  w.v. Biomassavergisting, stortgas 341 1 986 1 861 1 674 1 575
  Biomassavergisting, rioolwaterzuivering 1 866 2 299 2 345 2 348 2 092
  Biomassavergisting, overig 497 1 013 1 144 1 207 1 156
           
  als % van totaal energieverbruik  
Totaal duurzame energie 0,69 1,24 1,49 1,84 2,40
           
Bron: CBS (2006b). CBS/MNC/jul06/0385

Productie duurzame energie stijgt flink

Het aandeel duurzame energie in het Nederlands energieverbruik neemt toe. In 2005 was 2,4 procent van het totale binnenlandse energieverbruik uit duurzame binnenlandse bronnen afkomstig. In 2004 was dat nog 1,8 procent. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de verdubbeling van het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales.

Verdubbeling meestoken van biomassa

Bij enkele elektriciteitscentrales zijn technische aanpassingen gereedkomen die het mogelijk maken om meer biomassa te gebruiken. Vermoedelijk is mede hierdoor het meestoken van biomassa toegenomen. Verder waren de subsidies het afgelopen jaar in de meeste situaties voldoende hoog om de meerkosten van het gebruik van biomassa in plaats van aardgas en kolen te dekken.

Ook meer elektriciteit uit windenergie

Ondanks het feit dat het in 2005 minder waaide is de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit uit windenergie met ruim 10 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze toename is volledig toe te schrijven aan de uitbreiding van het windmolenpark met nieuwe molens.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

De hoeveelheid duurzame energie wordt uitgedrukt in het aantal terajoules vermeden primaire energie (dit is de hoeveelheid vermeden fossiele energiedragers). De informatie in de tabel is afkomstig uit enquêtes van het CBS, uit het duurzame stroomcertificaten beheer van CertiQ en voor de jaren tot en met 2002 uit deelinventarisaties uitgevoerd door Ecofys en KEMA. De methode voor het berekenen van de duurzame energie is vastgelegd in het Protocol Monitoring Duurzame Energie (SenterNovem, 2004). Als gevolg van de recente herziening van het Protocol en verbeterd statistisch grondmateriaal is de tijdreeks voor duurzame energie in juni 2005 herzien (CBS, 2005a). Een toelichting bij de ontwikkelingen en een methodologische verantwoording zijn te vinden in CBS (2005b).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Productie van duurzame energie, 1990-2005 (indicator 0385, versie 10 , 28 juli 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.