Afval

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen.

Capaciteit afvalverbrandingsinstallaties neemt weer toe

Eind 2013 is de totale verbrandingscapaciteit toegenomen ten opzichte van 2012. In 2013 zijn bij twee installaties de vergunde capaciteiten in hoeveelheid uitgebreid. Dit zijn geen uitbreidingen van de thermische capaciteit. Ook zijn er geen aanpassingen in de installaties gedaan voor de uitbreiding in het hoeveelheid. Hiermee is eind 2013 de totale capaciteit 7 705 kton.

Verbrande hoeveelheid afval in afvalverbrandingsinstallaties

In 2012 is de verbrande hoeveelheid afval toegenomen tot 7 540 kton. De toename is te verklaren door uitbreiding in capaciteit.

Reststoffen afvalverbrandingsinstallaties

De productie van reststoffen neemt toe. Dit hangt samen met de toename in de verbrande hoeveelheid. Van ferro en non-ferro schroot is meer teruggewonnen uit de bodemassen. Dit komt door verbeterde technieken om dit terug te winnen.

Beleid

Alle afvalverbrandingsinstallaties worden jaarlijks getoetst of ze voldoende energie-efficiƫnt zijn om als installaties voor nuttige toepassing kunnen zijn. Ook in 2013 was dit het geval en daarmee hebben alle afvalverbrandingsinstallaties in 2014 ook de zogenaamde R1-status. Daardoor kunnen zij gemakkelijker afval uit het buitenland halen om in Nederland te verbranden.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalverbrandingsinstallaties

Omschrijving

Aantal afvalverbrandingsinstallaties, de capaciteit, de verbrande hoeveelheid afval en de hierbij vrijkomende afvalstoffen

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de afvalverbrandingsinstallaties

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2013). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2013 (indicator 0394, versie 14 , 8 januari 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.