Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Landbouw en milieu

Transport en verwerking van mest, 1994-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ruim 60 procent van de getransporteerde dierlijke mest blijft binnen de Nederlandse landbouw. Het overige deel wordt geëxporteerd of verwerkt door mestverwerkingsbedrijven.

  1994 2000 2004 2005 2006 2007
             
Stikstof 1) miljoen kg N        
Herkomst van getransporteerde mest            
Nederlandse landbouwbedrijven 121,1 102,5 91,1 92,0 101,7 125,9
buitenland (import) 0,9 1,3 2,0 1,9 1,4 1,5
             
Bestemming van getransporteerde mest            
Nederlandse landbouwbedrijven 100,9 78,0 65,2 70,8 72,3 81,8
buitenland (export) 17,4 16,0 17,5 16,8 21,6 35,0
verwerkingsbedrijven 2) 3,5 4,3 5,0 4,9 1,7 1,4
             
Fosfaat miljoen kg P2O5        
Herkomst van getransporteerde mest            
Nederlandse landbouwbedrijven 78,5 65,0 56,4 59,6 63,6 80,0
buitenland (import) 0,5 0,7 1,3 1,3 0,9 0,9
             
Bestemming van getransporteerde mest            
Nederlandse landbouwbedrijven 65,0 47,0 38,9 44,3 41,8 47,2
buitenland (export) 12,1 13,8 13,9 15,6 17,0 28,5
verwerkingsbedrijven 2) 1,8 1,8 2,9 2,7 0,3 0,1
     
Bron: CBS en Dienst Regelingen.    CBS/MNC/jul09/0403
1) De hoeveelheid stikstof in dierlijke mest is exclusief gasvormige verliezen uit stal en opslag.
2) Saldo van aanvoer en afvoer door verwerkingsbedrijven (= de hoeveelheid verwerkte mest).

Export van dierlijke mest toegenomen

Om aan de wettelijke normen te kunnen voldoen voeren bedrijven die teveel mest produceren dit overschot af. Dit gebeurt naar bedrijven die nog plaatsingsruimte hebben om de mest te gebruiken, naar mestverwerkingsbedrijven en naar het buitenland.
De getransporteerde mest wordt uitgedrukt in hoeveelheden stikstof en fosfaat. Circa 60 procent van de in Nederland door landbouwbedrijven afgevoerde stikstof en fosfaat in dierlijke mest wordt getransporteerd naar andere Nederlandse landbouwbedrijven. De export van dierlijke mest naar het buitenland is in 2007 fors toegenomen.

Wettelijke normen

In de periode 1994-2007 is het wettelijk toegestane gebruik van dierlijke mest gedaald. Bedrijven kunnen daarop reageren door mineralenarmer voer te gebruiken, minder dieren te houden of een groter deel van de mestproductie af te voeren.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over transport en verwerking van mest is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Transport en verwerking van mest

Omschrijving

Herkomst (Nederlandse landbouwbedrijven, buitenland) en bestemming (Nederlandse landbouwbedrijven, mestverwerkingsbedrijven, buitenland) van getransporteerde dierlijke mest.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Berekeningswijze

Het artikel Transport en gebruik van mest en mineralen (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Basistabel

StatLine: Transport en gebruik van mest en mineralen (CBS, 2009).

Geografisch verdeling

Er zijn diverse regionale indelingen: totaal Nederland, landsdelen, provincies, COROP-gebieden, landbouwgebieden en groepen van landbouwgebieden, concentratiegebieden, stroomgebieddistricten en gemeenten.

Andere variabelen

Transport van dunne en vaste mest per diercategorie, oppervlakte bemestbare landbouwgrond, plaatsingsruimte, resterende plaatsingsruimte, benuttingsgraad.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Transport en gebruik van mest en mineralen (CBS, 2006).Monitor Mineralen en Mestwetgeving 2007 (CBS, 2007).

Opmerking

Vóór 1998 werd de registratie van de aan- en afvoer van dierlijke mest door landbouwbedrijven verzorgd door de Stichting Landelijke Mestbank. Het CBS berekende de hoeveelheid fosfaat en stikstof op basis van de gemiddelde samenstelling van de in die jaren geproduceerde mest. Met ingang van 1 januari 1998 registreert Bureau Heffingen (thans Dienst Regelingen) de aan- en afvoer van dierlijke mest. Bedrijven die een verfijnde aangifte indienen, zijn verplicht om de mesttransporten te laten analyseren op de inhoud aan fosfaat en stikstof.De hoeveelheid stikstof in dierlijke mest is exclusief de gasvormige verliezen die optreden in stal en opslag (Oenema et al., 2000). De cijfers van 1994 en 1995 zijn hiervoor in het Milieu- en Natuurcompendium achteraf gecorrigeerd, in afwijking van de presentatie in de databank StatLine (CBS, 2009).De totale afvoer is steeds iets groter dan de aanvoer. Het verschil bedraagt maximaal ruim 4% en kan een aantal oorzaken hebben: voorraadvorming bij de handel, mestafzet bij particulieren en statistische onnauwkeurigheden.

Betrouwbaarheidscodering

D (schatting op basis van door het CBS berekende gegevens over de productie van dierlijke mest en mineralen, een externe registratie van het Ministerie van LNV (Dienst Regelingen) over de hoeveelheden getransporteerde mest en een enquête over de verwerking van de mest)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Transport en verwerking van mest, 1994-2007 (indicator 0403, versie 10 , 28 juli 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.