Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2019

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tot en met 2015 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met daarnaast overige vormen van mestverwerking zoals verbranding.

Export en overige verwerking van dierlijke mest toegenomen

Om aan de wettelijke normen te kunnen voldoen voeren bedrijven die teveel mest produceren dit overschot af. Dit gebeurt naar bedrijven die nog plaatsingsruimte hebben om de mest te gebruiken, naar mestverwerkingsbedrijven en naar het buitenland. Daarnaast wordt een klein deel van de mest afgezet bij hobbyboeren, particulieren en op natuurterreinen. De getransporteerde mest wordt uitgedrukt in hoeveelheden stikstof (exclusief verliezen uit stal en opslag) en fosfaat. De mestverwerking in de vorm van uitvoer van dierlijke mest naar het buitenland nam vanaf 2006 sterk toe.

Wettelijke normen

Door voortschrijdende normstelling daalt het wettelijk toegestane gebruik van dierlijke mest. Bedrijven kunnen daarop reageren door mineralenarmer voer te gebruiken, minder dieren te houden of een groter deel van de mestproductie af te voeren.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over transport en verwerking van mest is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Mestafzet buiten de landbouw
Omschrijving
Afzet van dierlijke mest buiten de landbouw naar bestemming (mestverwerkingsbedrijven, uitvoer naar buitenland, overige bestemmingen).
De hoeveelheid stikstof in dierlijke mest is exclusief de verliezen uit stal en opslag. De hoeveelheid verwerkte mest is berekend als het saldo van de aanvoer en afvoer door verwerkingsbedrijven.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van door het CBS berekende gegevens over de productie van dierlijke mest en mineralen, een externe registratie van het Ministerie van EZ (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO) over de hoeveelheden getransporteerde mest en een enquête over de verwerking van de mest. Het artikel Transport en gebruik van mest en mineralen (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Transport en gebruik van mest en mineralen (CBS, 2006)
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2019 (indicator 0403, versie 20,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.