Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Lokale leefomgeving

Overzicht milieugerelateerde gezondheidsrisico's

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Belangrijke milieufactoren met risico's voor de volksgezondheid zijn luchtverontreiniging, UV-straling, geluid en een ongezond binnenmilieu.

Actueel overzicht van milieugerelateerde risico's in Milieuportaal voor professionals van RIVM

Het milieu wordt steeds schoner. Dit komt enerzijds door het voortschrijdende inzicht in de onschadelijkheid van bepaalde milieufactoren, en anderzijds doordat de niveaus van blootstelling door succesvol milieubeleid aanzienlijk zijn gereduceerd. Luchtverontreiniging en geluid blijven echter hardnekkige milieuproblemen.

Problemen worden meer in samenhang gezien, zoals gezonde mobiliteit, waarin schoner verkeer, maar ook wandelen, fietsen en openbaar vervoer een rolspelen. Of klimaatverandering, waarin het gaat om infectieziekten, maar ook om overstromingsrisico's en hittestress. Voor deze meer complexe problemen is het lastiger om de gezondheidseffecten goed in kaart te brengen.

Omdat het Milieuportaal van het RIVM al een overzicht geeft van de stand van kennis van gezondheidsrisico's van milieufactoren, verwijzen we hier per milieufactor naar waar die informatie te vinden is. Ook geven we aan waar relevantie informatie over de betreffende milieufactor elders in het Compendium van de Leefomgeving is te vinden.

Overzicht van informatie in het Milieuportaal van RIVM en het Compendium

Milieuthema RIVM Milieuportaal Informatie in het Compendium voor de Leefomgeving
     
Binnenmilieu Dossier binnenmilieu Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2004 - 2010
Bodem Dossier bodem Milieugevaarlijke stoffen: bronnen en effecten
Drinkwater Dossier drink- en zwemwater Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1995-2014
    Innamestops waterwinbedrijven, 1982-2014
Externe veiligheid Dossier externe veiligheid Externe veiligheidsrisico's: de kans op een ongeluk (inleiding)
    Groepsrisico: de kans op een ramp in Nederland per activiteit
    Externe veiligheidsrisico's in Nederland
Geluid Dossier geluid Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol 2000 - 2016
  RIVM, Gezondheidseffecten van geluid Slaapverstoring door vliegtuiggeluid rond Schiphol, 1990-2005
Leefomgevingskwaliteit Dossier gezonde mobiliteit Dossier [onderwerp=nl0013]
Luchtverontreiniging Dossier fijn stof Gezondheidseffecten van fijn stof en ozon
  Dossier ozon Ozon in lucht en volksgezondheid, 1990-2012
  Dossier stikstofoxiden  
     
Stoffen Dossier stoffen Dossier dossier
Straling en EM velden Dossier straling en EM-velden Extra huidkankerrisico in Europa door toename UV-straling
    UV-straling in Europa
    UV-straling in Nederland, 1980-2007
    Blootstelling kinderen aan magnetische velden van hoogspanningslijnen
Zwemwater Dossier drink- en zwemwater Kwaliteit zwemwaterlocaties, 1998-2017
     
Bron: RIVM   PBL/CLO/dec10

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Overzicht milieugerelateerde gezondheidsrisico's (indicator 0433, versie 07 , 11 januari 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.