Overzicht milieugerelateerde gezondheidsrisico's

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie over milieugerelateerde gezondheidsrisico's is te vinden in:

Belangrijke milieufactoren met risico's voor de volksgezondheid zijn luchtverontreiniging, UV-straling, geluid en een ongezond binnenmilieu.

Actueel overzicht van milieugerelateerde risico's in Milieuportaal voor professionals van RIVM

Het milieu wordt steeds schoner. Dit komt enerzijds door het voortschrijdende inzicht in de onschadelijkheid van bepaalde milieufactoren, en anderzijds doordat de niveaus van blootstelling door succesvol milieubeleid aanzienlijk zijn gereduceerd. Luchtverontreiniging en geluid blijven echter hardnekkige milieuproblemen.

Problemen worden meer in samenhang gezien, zoals gezonde mobiliteit, waarin schoner verkeer, maar ook wandelen, fietsen en openbaar vervoer een rolspelen. Of klimaatverandering, waarin het gaat om infectieziekten, maar ook om overstromingsrisico's en hittestress. Voor deze meer complexe problemen is het lastiger om de gezondheidseffecten goed in kaart te brengen.

Omdat het Milieuportaal van het RIVM al een overzicht geeft van de stand van kennis van gezondheidsrisico's van milieufactoren, verwijzen we hier per milieufactor naar waar die informatie te vinden is. Ook geven we aan waar relevantie informatie over de betreffende milieufactor elders in het Compendium van de Leefomgeving is te vinden.

Overzicht van informatie in het Milieuportaal van RIVM en het Compendium

MilieuthemaRIVM MilieuportaalInformatie in het Compendium voor de Leefomgeving
   
BinnenmilieuDossier binnenmilieuGezondheidsklachten binnenmilieu, 2019-2020
BodemDossier bodemMilieugevaarlijke stoffen: bronnen en effecten
DrinkwaterDossier drink- en zwemwaterBestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1995-2021
  Innamestops waterwinbedrijven, 1969/2007-2021
Externe veiligheidDossier externe veiligheidExterne veiligheidsrisico's: de kans op een ongeluk (inleiding)
  Groepsrisico: de kans op een ramp in Nederland per activiteit, 2005
  Externe veiligheidsrisico's in Nederland, 2010
GeluidDossier geluid Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol 2000 - 2016
 RIVM, Gezondheidseffecten van geluidSlaapverstoring door vliegtuiggeluid rond Schiphol, 1990-2005
LeefomgevingskwaliteitDossier gezonde mobiliteitDossier [onderwerp=nl0013]
LuchtverontreinigingDossier fijn stofGezondheidseffecten van fijn stof en ozon, 1992 - 2013
 Dossier ozonOzon in lucht en volksgezondheid, 1990-2021
 Dossier stikstofoxiden 
   
StoffenDossier stoffenDossier [dossier=nl0152]
Straling en EM veldenDossier straling en EM-veldenExtra huidkankerrisico in Europa door toename UV-straling, 1980-2006
  UV-straling in Europa, 1980-2006
  UV-straling in Nederland, 1980-2022
  Blootstelling kinderen aan magnetische velden van hoogspanningslijnen
ZwemwaterDossier drink- en zwemwaterKwaliteit zwemwaterlocaties, 1998-2019
   
Bron: RIVM PBL/CLO/dec10

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Overzicht milieugerelateerde gezondheidsrisico's (indicator 0433, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.