Luchtkwaliteit

Benzo[a]pyreen-concentratie in Nederland, 1988-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De concentraties benzo[a]pyreen (BAP) in de buitenlucht zijn in de afgelopen tien ongeveer gelijk gebleven. BAP geldt als indicatorstof voor het mengsel van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Concentratie benzo[a]pyreen blijft gelijk

Sinds 1990 zijn de benzo[a]pyreenconcentraties (BAP) gestegen noch gedaald. De jaargemiddelde concentratie van BAP in de buitenlucht lag onder de norm van 1 ng/m3. Langs verkeerswegen komen overschrijdingen waarschijnlijk slechts incidenteel voor.

Norm voor blootstelling aan benzo[a]pyreen in de buitenlucht

De Nederlandse norm voor het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) voor BAP is 1 ng/m3 voor de jaargemiddelde concentratie. De Europese Unie bereidt een streefwaarde voor de BAP-concentratie in de buitenlucht voor (EU, 2003). Zoals het zich nu laat aanzien wordt de EU-norm voor de jaargemiddelde BAP-concentratie 1 ng/m3. Nadat de betreffende EU-richtlijn is vastgesteld, wordt deze norm opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Effecten van benzo[a]pyreen en PAK op de natuur en volksgezondheid

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) vormen een groep van enige honderden organische verbindingen. De PAK componenten verschillen onderling sterk in fysisch-chemische eigenschappen en in risico's voor mens en ecosystemen. Aan een aantal componenten worden kankerverwekkende eigenschappen op de mens toegeschreven. Benzo[a]pyreen is een PAK en heeft een belangrijk aandeel in de kankerverwekkende eigenschappen van PAK in de buitenlucht.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De BAP-concentratie wordt op 4 locaties gemeten. De concentraties langs verkeerswegen zijn gebaseerd op modelberekeningen en met een relatief grote onzekerheid omgeven. Er zijn echter geen systematische metingen, relevant voor het niveau in drukke straten, die de kennis kunnen aanvullen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Benzo[a]pyreen-concentratie in Nederland, 1988-2002 (indicator 0478, versie 01 , 15 december 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.