Luchtkwaliteit

Benzo[a]pyreenconcentratie in lucht, 1988-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De gemiddelde gemeten concentraties van benzo[a]pyreen (B[a]P) in de buitenlucht liggen onder de streefwaarde van 1 ng/m3. Benzo[a]pyreen geldt als indicator voor het mengsel van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Concentratie benzo[a]pyreen

De meeste gemeten jaargemiddelde concentraties van benzo[a]pyreen in de buitenlucht liggen onder de Europese streefwaarde van 1 ng/m3. Alleen in de nabijheid van sterke bronnen zoals bij de hoogovens in Wijk aan zee zijn jaargemiddelde concentraties soms hoger, maar minder dan 2 ng/m3. Concentraties in de winter zijn hoger dan in de zomer en in straten gemiddeld een factor twee hoger dan in het landelijk gebied. Het jaargemiddelde achtergrondniveau ligt tussen de 0,1 en 0,2 ng/m3.

Norm voor blootstelling aan benzo[a]pyreen in de buitenlucht

Eind 2004 hebben het Europese parlement en de Raad het voorstel voor een nieuwe EU-richtlijn (EU, 2005) ondertekend. De richtlijn geeft een streefwaarde voor jaargemiddelde B[a]P-concentraties in de buitenlucht van 1 ng/m3. Deze norm is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving als onderdeel van de Wet Milieubeheer. Per 2013 moet aan de Europese streefwaarde worden voldaan.

Effecten van benzo[a]pyreen en PAK op de natuur en volksgezondheid

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) vormen een groep van enige honderden organische verbindingen. De PAK-componenten verschillen sterk in hun fysisch-chemische eigenschappen en in hun risico's voor mens en ecosystemen. Aan een aantal componenten worden kankerverwekkende eigenschappen op de mens toegeschreven. Benzo[a]pyreen is een PAK en heeft een belangrijk aandeel in de kankerverwekkende eigenschappen van PAK in de buitenlucht.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De gerapporteerde benzo[a]pyreenconcentraties betreffen metingen op drie locaties in het westelijke deel van de Randstad. Het betreft hier stations uit het netwerk van de provincie Noord-Holland (Wijk aan Zee en Beverwijk; de laatste sinds 2007 als vervanging van Badhoevedorp) en een station van de DCMR Milieudienst Rijnmond in Rotterdam. Vanaf 2007 wordt ook door het RIVM op vier locaties (twee straat en twee regionale stations) benzo[a]pyreen gemeten waarvan de cijfers verwerkt zijn in het landelijk gemiddelde. Sinds 1990 lijken gemeten jaargemiddelde benzo[a]pyreenconcentraties licht te dalen. Er worden op dit moment geen systematische metingen in drukke straten uitgevoerd. Modelberekeningen hebben in het verleden uitgewezen dat de niveaus in die situaties nog boven de hier gepresenteerde niveaus in Rotterdam zouden kunnen liggen.Door de verschillen in monstername en meettechnieken in tijd en plaats van de verschillende benzo[a]pyreenmeetreeksen is het echter niet mogelijk een gefundeerde uitspraak over een eventuele trend te doen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Benzo[a]pyreenconcentratie in lucht, 1988-2007 (indicator 0478, versie 06 , 7 november 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.