Bodem en grondwater

Herkomst vermestende deposities op Nederland, 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse landbouw levert de grootste bijdrage aan de stikstofdepositie.Meer dan de helft van de stikstofdepositie is afkomstig uit Nederlandse bronnen.

       
  Geoxideerd Gereduceerd Totaal
  stikstof stikstof stikstof
  (NOy) (NHx) (N)
       
  %    
Totaal 30 70 100
Nederland, landbouw 0 44 44
Nederland, overig 11 6 17
Noordzee 3 0 3
Buitenland 14 16 31
Achtergrond 1) 2 3 6
       
1) Natuurlijke en intercontinentale achtergronddepositie    
Bron: RIVM/MNP, 2005     MNP/MNC/mrt05
       

Nederlandse landbouw levert de grootste bijdrage

De Nederlandse agrarische sector levert met 44% de grootste bijdrage aan de totale stikstofdepositie op Nederland. Deze depositie bestaat vrijwel alleen uit ammoniak. De totale bijdrage van alle Nederlandse bronnen aan de totale stikstofdepositie is 61%. Dit betekent dat de agrarische sector voor 72% van de totale Nederlandse bijdrage aan de stikstofdepositie verantwoordelijk is. De ammoniakemissies leveren met 70% de grootste bijdrage aan de totale stikstof depositie. De buitenlandse bijdrage aan de stikstofdepositie is ongeveer een derde van de totale stikstofdepositie.

Beleid

De doelstelling voor de stikstofdepositie is 1.650 mol stikstof per hectare gemiddeld over de Nederlandse ecosystemen in 2010 (VROM, 2002). Van het areaal Nederlandse natuur is dan ongeveer 20% volledig beschermd (RIVM, 2001, 2004). De depositiedoelstellingen zijn berekend voor de emissiedoelstellingen van het NMP4. Het zijn tussendoelstellingen op weg naar een situatie waarbij 95% van de natuur in Nederland volledig is beschermd (VROM, 2002).

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De stikstofdepositie is voor alle jaren herberekend met het Operationeel Prioritaire Stoffen model (OPS). In dit model wordt de stikstofdepositie geheel berekend uit emissies. Uit meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit zijn parameters bepaald waarmee de berekeningen zijn gecorrigeerd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Herkomst vermestende deposities op Nederland, 2003 (indicator 0507, versie 01 , 23 maart 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.