Belasting van het oppervlaktewater door de doelgroep riolering en waterzuivering, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de doelgroep voor een aantal stoffen nog steeds een belangrijke bijdrage aan de totale belasting van het oppervlaktewater: fosfor (35%), stikstof (26%), koper (18%), lood (15%) en cadmium (33%).

Ontwikkeling van de belasting

De belasting is voor de meeste stoffen aanzienlijk afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de technische ontwikkelingenop de rwzi's, zoals defosfatering, stikstofverwijdering en vierde trapszuiveringen zoals zandfilters.Ook verbeteringen in het rioolstelsel hebben geleid tot reducties. Sinds 1998 zijn alle rioolstelsels op een zuivering aangesloten. In 1990 werd nog 2% van het afvalwater ongezuiverd via een rioolstelsel geloosd. Ook zijn diverse maatregelen genomen om de belasting via overstortend afvalwater te verminderen.
Voor isoproturon is de bijdrage aan de landelijke belasting voor 2004 niet weergegeven in de grafiek. Deze zal in het najaar van 2006 worden toegevoegd.

Aandeel van belasting via overstorten en regenwaterriolen neemt toe

Ondanks maatregelen is voor de zware metalen en PAK's het aandeel van overstorten en regenwaterriolen in de totale belasting vanuit de doelgroep Riolering en waterzuivering gestegen. Voor 2004 is dat: 60% voor lood, 45% voor koper, 30% voor zink, 20% voor nikkel en 35% voor benzo(a)pyreen. In absolute zin dalen deze emisies nog steeds, maar door de grotere reducties in de rwzi's neemt hun aandeel in het doelgroeptotaal toe. De bronnen van deze vrachten zijn voornamelijk verkeersemissies en/of corrosieprecessen. In perioden met veel regen worden de verontreinigingen met het afspoelende hemelwater via regelwaterriolen en overstorten (indien het rioolstelsel overbelast is) rechtstreeks naar het oppervlaktewater afgevoerd.

Verbetering stikstofverwijdering op rwzi's gaat laatste fase in

De Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater schrijft voor dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in Nederland 75% van de totale hoeveelheid stikstof en fosfor in het influent (= aangevoerd afvalwater) moeten kunnen verwijderen. In 2004 bedroeg het rendement voor stikstof 72%. Diverse grootschalige bouwprojecten, onder andere bij installaties in de regio Den Haag, Amsterdam en Eindhoven, moeten er toe leiden dat in 2006 de doelstelling voor stikstof wordt gehaald. Voor fosfor geldt dat in 1998 de doelstelling reeds gehaald was.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2006). Jaarcijfers 2004. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

  • Recente cijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
  • Uitgebreide gegevens van rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn te vinden in de databank van het CBS Statline.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Begrippen emissie en belasting: De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de Noordzee.Zie ook: Emissies naar water: begrippen en definities!titel!Riolering en waterzuivering: Onder de doelgroep Riolering en Waterzuivering vallen onder meer de lozingen uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), de lozingen uit ongezuiverde (=niet op een rwzi aangesloten) rioolstelsels en de lozingen vanuit overstorten en regenwaterriolen. Overstorten zijn de nooduitlaten van zogenaamde gemengde rioolstelsels. Regenwaterriolen zorgen voor het transport van afspoelend hemelwater bij gescheiden rioolstelsels. Deze regenwaterriolen lozen niet op een rioolwaterzuiveringsinstallatie maar direct op het oppervlaktewater.Drinkwatervoorziening valt niet onder de doelgroep Riolering en waterzuivering, maar wel onder de doelgroep Actoren in de waterketen.Zie ook: Emissies naar water: begrippen en definities!titel!Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door de doelgroep riolering en waterzuivering, 1990-2004 (indicator 0515, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.