Belasting van het oppervlaktewater door riolering en waterzuivering, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ondanks een verminderde lozing door maatregelen, levert de doelgroep voor een aantal stoffen nog steeds een belangrijke bijdrage aan de totale belasting van het oppervlaktewater: fosfor (41%), stikstof (30%), koper (15%), lood (23%) en cadmium (13%).

De techniek blijft zich ontwikkelen

De belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) en via de ongezuiverde lozingen uit het rioolstelsel is voor de meeste stoffen aanzienlijk afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de vele maatregelen die zijn genomen om het rioolstelsel verder uit te breiden en te verbeteren en door de technische ontwikkelingen op de rwzi's. Sinds 1998 zijn alle rioolstelsels op een zuivering aangesloten. In 1990 werd nog 2% van het afvalwater ongezuiverd via een rioolstelsel geloosd. Ook zijn diverse maatregelen genomen om de hoeveelheid overstortend afvalwater te verminderen.

Verbetering stikstofverwijdering op rwzi's gaat laatste fase in

De Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater schrijft voor dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in Nederland 75% van de totale hoeveelheid stikstof en fosfor in het influent (= aangevoerd afvalwater) moeten kunnen verwijderen. In 2003 bedroeg het rendement voor stikstof 71,8%. Diverse grootschalige bouwprojecten, onder andere bij installaties in de regio Den Haag, Amsterdam en Eindhoven, moeten er toe leiden dat in 2006 de doelstelling voor stikstof wordt gehaald. Voor fosfor geldt dat in 1998 de doelstelling al gehaald was.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

  • Recente cijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
  • Uitgebreide gegevens van rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn te vinden in de databank van het CBS Statline.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de Noordzee.Onder Riolering en Waterzuivering vallen onder meer de lozingen uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), de lozingen uit ongezuiverde (=niet op een rwzi aangesloten) rioolstelsels en de lozingen vanuit overstorten en regenwaterriolen. Overstorten zijn de nooduitlaten van zogenaamde gemengde rioolstelsels: stelsels waarin het afvalwater gezamenlijk met afspoelend hemelwater wordt ingezameld. Bij zogenaamde gescheiden rioolstelsels wordt het afspoelend hemelwater in aparte regenwaterriolen getransporteerd. Deze regenwaterriolen lozen niet op een rioolwaterzuiveringsinstallatie maar direct op het oppervlaktewater. Drinkwatervoorziening valt hier niet onder, echter wel onder de doelgroep Actoren in de waterketen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door riolering en waterzuivering, 1990-2003 (indicator 0515, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.