Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De kosten voor natuur en landschap bedragen in 2009 ruim 1 miljard euro. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van 2007. De overheid financiert ruim de helft van de kosten.

  1999200020012003200520072009
         
  miljoen euro     
         
Kosten
Totaal bruto kosten74991510009749559381 122
w.v.Verwerving natuurterreinen123234228135142129150
 Inrichting en beheer299320375369428485513
 Overige activiteiten1271361421719593138
 Apparaatskosten 1)201224255299291232320
Opbrengsten44474957748085
Netto kosten 2)7058689519178818581 037
w.v.Rijk263325401415399321343
 Provincies5866687185146190
 Landbouw30353955535150
 Natuurbeschermingsorganisaties253337335279251256309
 Overige sectoren 3)101105108979384145
        
Overdrachten       
Totaal betaalde overdrachten 3213393593757651 2001 426
Totaal ontvangen overdrachten321339359375420820861
         
Netto lasten 4) 5)
Totaal netto lasten7058689519171 24112521 618
Overheid4925976857131 02410501 358
w.v. Rijk4224965825778549451 158
 Overig overheid70101103136170105200
Particulieren 6)92152146876851102
Huishoudens120116117117135136149
Onverdeeld243114159
  
Bron: CBS (2012). CBS/apr13/0519
1) Apparaatskosten zijn alle personele kosten en materiële kosten (zoals voor huisvesting), die nodig zijn voor het functioneren van een instelling of het verrichten van een taak.
2) De netto kosten zijn de bruto kosten minus de opbrengsten. De netto kosten zijn de kosten van eigen activiteiten aan natuur en landschap door de diverse sectoren.
3) Gemeenten, waterschappen, delfstoffenwinning, industrie, nutsbedrijven, particuliere bosbouw.
4) De netto lasten worden berekend als de netto kosten plus betaalde overdrachten minus ontvangen overdrachten. De netto lasten geven aan in welke mate de diverse sectoren bijdragen in de financiering van natuur en landschap.
5) Vanaf 2005 zijn in de netto lasten ook overdrachten van en naar het buitenland opgenomen. Hierdoor zijn sinds 2005 de totale netto lasten ongelijk aan de totale netto kosten, en zijn de gegevens over de netto lasten minder vergelijkbaar met de jaren voor 2005. Voor meer informatie zie de technische toelichting.
6) Landbouw, delfstoffenwinning, industrie, nutsbedrijven, particuliere bosbouw, natuurbeschermingsorganisaties.

Kosten voor natuur en landschap in 2009 flink gestegen

De kosten voor natuur en landschap zijn tussen 2007 en 2009 met circa 20 procent toegenomen tot ruim 1 miljard euro. Vooral de kosten voor personeel en huisvesting (apparaatskosten) stegen sterk.
Tussen 2001 en 2007 bekostigde de overheid ruim 500 miljoen euro van de netto kosten. In 2009 was dit ruim 600 miljoen euro.
De netto kosten van het bedrijfsleven en de particuliere natuurbeschermingsorganisaties liggen rond de 400 miljoen euro. Hiervan wordt ongeveer 300 miljoen euro gedragen door de natuurbeschermingsorganisaties.

Financiering natuurbeschermingsorganisaties

De activiteiten van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties worden in belangrijke mate mogelijk gemaakt door de bijdragen van huishoudens. In 2009 ging het om 149 miljoen euro. Dit bedrag komt onder andere uit contributies, giften, nalatenschappen en bijdragen uit loterijen.

Besteding van de kosten

Ruim de helft van de kosten voor natuur- en landschap wordt besteed aan grondverwerving en de inrichting en het beheer van natuurterreinen. Een belangrijk deel van de grondverwerving gebeurt in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) , een aaneengesloten netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden. Sinds 1990 wordt gewerkt aan de totstandkoming van de EHS. De EHS zou oorspronkelijk in 2018 gerealiseerd worden, maar deze termijn is inmiddels losgelaten.
Daarnaast wordt ongeveer een kwart van de kosten uitgegeven aan personeel en huisvesting. Ten slotte wordt er ook geld uitgegeven aan educatie, voorlichting en onderzoek op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.

Overdrachten en netto lasten

Naast de kosten voor natuur- en landschapsactiviteiten binnen Nederland zijn in 2005 voor het eerst de in- en uitgaande geldstromen geanalyseerd naar het buitenland. Door het toevoegen van deze geldstromen is de analyse vollediger geworden. De in- en uitgaande geldstromen naar het buitenland komen tot uitdrukking in de betaalde en ontvangen overdrachten en de netto lasten (financiering). De stijging in de betaalde en ontvangen overdrachten en daarmee ook in de netto lasten die na 2003 zichtbaar is, kan voor een belangrijk deel worden verklaard als een gevolg van de in- en uitgaande geldstromen naar het buitenland.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de kosten en financiering van het natuur- en landschapsbeheer zijn te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Kosten en financiering natuur en landschap
Omschrijving
Ontwikkeling van de bruto kosten, netto kosten en netto lasten van natuur en landschap. Vanaf 2005 inclusief geldstromen van en naar het buitenland.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het artikel Kosten en financiering van het natuur en landschapsbeheer (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.
De uitgaven voor de verwerving, inrichting en het beheer van natuurterreinen worden als jaarlijkse kosten weergegeven. De reden hiervoor is dat er wordt uitgegaan van de manier waarop het Rijk haar uitgaven verantwoordt: bij de rijksoverheid worden de totale uitgaven in een bepaald jaar verantwoord als kosten. Hierbij wordt een bepaalde investering in één keer als totaal afgeschreven. De kosten worden dus niet - zoals gebruikelijk - over meerdere jaren verdeeld op basis van de te verwachten economische levensduur.
Naast de kosten voor natuur- en landschapsactiviteiten binnen Nederland zijn in 2005 voor het eerst de in- en uitgaande geldstromen geanalyseerd naar het buitenland. Door het toevoegen van deze geldstromen is de analyse vollediger geworden. De in- en uitgaande geldstromen naar het buitenland komen tot uitdrukking in de betaalde en ontvangen overdrachten en de netto lasten (financiering). Voor de periode tot en met 2003 zijn de netto lasten gelijk aan de totale netto kosten van de eigen activiteiten van alle sectoren. Door het toevoegen van de geldstromen van en naar het buitenland zijn de gegevens over de netto lasten van 2005 en later minder goed vergelijkbaar geworden met de jaren voor 2005. De gegevens over de netto kosten in 2005 blijven wel vergelijkbaar met die van de jaren ervoor. Voor de analyse is onder andere gebruik gemaakt van Bogaardt en Verhoog (2005) en Gaaff en Verburg (2007).
Basistabel
StatLine: Kosten en financiering natuur- en landschapsbeheer t.e.m. 1997 (CBS, 2003)
StatLine: Kosten en financiering natuur- en landschapsbeheer (CBS, 2012)
De cijfers uit de eerstgenoemde tabel sluiten niet (helemaal) aan op de hier gepresenteerde gegevens. Een belangrijk verschil betreft de overdrachten van de huishoudens aan overige natuurbeschermingsorganisaties. Deze overdrachten zijn vanaf 1999 toegevoegd aan de al opgenomen overdrachten die worden verkregen via het Rijk en de provincies. De eigen kosten van deze organisaties zijn met eenzelfde bedrag verhoogd.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Tweejaarlijks in de oneven jaren
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2009 (indicator 0519, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.