Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De uitvoer van afval is tussen 2005 en 2014 licht afgenomen van 3,2 naar 2,7 miljard kg. De invoer van afval vertoont vanaf 2011 een sterke stijging. Van zowel het ingevoerde als uitgevoerde afval wordt het grootste deel nuttig toegepast.

Invoer van afval

De hoeveelheid ingevoerde afvalstoffen laat tussen 1998 en 2014 een duidelijke ontwikkeling zien:

  • Tussen 1998 en 2005 is de invoer redelijk stabiel met een gemiddelde van 470 miljoen kg per jaar
  • In 2006 en 2007 groeit de invoer, waarna er tussen 2008 en 2010 weer een stabilisatie optreedt op een niveau van één miljard kg per jaar
  • Vanaf 2011 groeit de invoer zeer sterk. Er wordt de laatste jaren veel meer buitenlands afval, onder andere uit het Verenigd Koninkrijk, aangevoerd bij Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties.


Van het ingevoerde afval wordt in Nederland ongeveer 90 procent nuttig toegepast.

Uitvoer van afval

De hoeveelheid uitgevoerd afval heeft zich tussen 1998 en 2014 als volgt ontwikkeld:

  • Rond de eeuwwisseling is er een sterke groei en verachtvoudigt de uitvoer ruimschoots van 0,5 miljard kg in 1998 naar 4,2 miljard kg in 2004.
  • In 2005 neemt de uitvoer met een kwart af. De uitvoer van vooral restfracties uit mechanische afvalscheiding vermindert in dat jaar sterk door het van kracht worden van een stortverbod in Duitsland. In 2004 bestond nog een derde van de totale uitvoer uit dit afval terwijl dit in 2011 nog maar 8 procent was.
  • Na 2005 neemt de uitvoer licht af van 3,2 naar 2,7 miljard kg in 2014.


De belangrijkste stromen binnen het in 2014 uitgevoerde afval zijn houtafval en gemengd stedelijk afval. In dat jaar wordt ruim 80 procent van het uitgevoerde afval in het buitenland nuttige toegepast.

Toelichting bij de cijfers

De cijfers hebben uitsluitend betrekking op afvalstoffen die met kennisgeving in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) (EG 1013/2006) zijn in- of uitgevoerd.

Beleid

De in-, door- en uitvoer van afval in Nederland wordt sinds 1994 geregeld door de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) (EG 1013/2006). Uitgangspunt van de EVOA is dat het afval zoveel mogelijk in het eigen land verwerkt moet worden.
Afval mag doorgaans alleen worden uitgevoerd indien het bestemd is voor nuttige toepassing of voor nascheiding waarbij minimaal 50 procent van het afval nuttig toegepast wordt.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Invoer en uitvoer van afvalstoffen
Omschrijving
Ontwikkeling van de totale hoeveelheid ingevoerd, respectievelijk uitgevoerd afval, verdeeld naar wijze van verwerking (nuttige toepassing, verwijderen). De gegevens hebben uitsluitend betrekking op afvalstoffen die met kennisgeving in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) (EG 1013/2006) zijn in- of uitgevoerd. Afvalstoffen die op de zogenaamde groene lijst (bijlage II van de verordening) vermeld staan mogen zonder kennisgeving binnen de OESO landen in- of uitgevoerd worden en zijn daarom dus niet in de cijfers inbegrepen. Voorbeelden van afvalstoffen die op de groene lijst staan zijn papier en karton, textiel, kunststoffen en metalen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van Rijkswaterstaat Leefomgeving.
Berekeningswijze
Berekening op basis van een registratie van de kennisgevingsformulieren in het kader van de EVOA door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de periode 2005-2013 werd dit uitgevoerd door Agentschap NL en daarvoor door het International Meldpunt Afvalstoffen (IMA).
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Detailgegevens over de in- en uitvoer van circa 25 verschillende afvalstromen
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010 (Rijkswaterstaat Leefomgeving, 2011)
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2014 (indicator 0520, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.