Afval

Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De uitvoer van afval is tussen 2005 en 2015 licht afgenomen van 3,2 naar 2,8 miljard kg. De invoer van afval vertoont vanaf 2011 een sterke stijging. Van zowel het ingevoerde als uitgevoerde afval wordt het grootste deel nuttig toegepast.

Invoer van afval

De hoeveelheid ingevoerde afvalstoffen laat tussen 1998 en 2015 een duidelijke ontwikkeling zien:

  • Tussen 1998 en 2005 is de invoer redelijk stabiel met een gemiddelde van 470 miljoen kg per jaar
  • In 2006 en 2007 groeit de invoer, waarna er tussen 2008 en 2010 weer een stabilisatie optreedt op een niveau van één miljard kg per jaar
  • Tussen 2011 en 2014 groeit de invoer zeer sterk. Er wordt de laatste jaren veel meer buitenlands afval, onder andere uit het Verenigd Koninkrijk, aangevoerd bij Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties.
  • In 2015 stabiliseert de ingevoerde hoeveelheid weer.

Van het ingevoerde afval wordt in Nederland ongeveer 90 procent nuttig toegepast.

Uitvoer van afval

De hoeveelheid uitgevoerd afval heeft zich tussen 1998 en 2015 als volgt ontwikkeld:

  • Rond de eeuwwisseling is er een sterke groei en verachtvoudigt de uitvoer ruimschoots van 0,5 miljard kg in 1998 naar 4,2 miljard kg in 2004.
  • In 2005 neemt de uitvoer met een kwart af. De uitvoer van vooral restfracties uit mechanische afvalscheiding vermindert in dat jaar sterk door het van kracht worden van een stortverbod in Duitsland. In 2004 bestond nog een derde van de totale uitvoer uit dit afval terwijl dit in 2011 nog maar 8 procent was.
  • Na 2005 neemt de uitvoer licht af van 3,2 naar 2,8 miljard kg in 2015.

De belangrijkste stromen binnen het in 2015 uitgevoerde afval zijn houtafval en gemengd stedelijk afval. In dat jaar wordt 80 procent van het uitgevoerde afval in het buitenland nuttige toegepast.

Toelichting bij de cijfers

De cijfers hebben uitsluitend betrekking op afvalstoffen die met kennisgeving in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) (EG 1013/2006) zijn in- of uitgevoerd.

Beleid

De in-, door- en uitvoer van afval in Nederland wordt sinds 1994 geregeld door de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) (EG 1013/2006). Uitgangspunt van de EVOA is dat het afval zoveel mogelijk in het eigen land verwerkt moet worden.
Afval mag doorgaans alleen worden uitgevoerd indien het bestemd is voor nuttige toepassing of voor nascheiding waarbij minimaal 50 procent van het afval nuttig toegepast wordt.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Invoer en uitvoer van afvalstoffen

Omschrijving

Ontwikkeling van de totale hoeveelheid ingevoerd, respectievelijk uitgevoerd afval, verdeeld naar wijze van verwerking (nuttige toepassing, verwijderen). De gegevens hebben uitsluitend betrekking op afvalstoffen die met kennisgeving in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) (EG 1013/2006) zijn in- of uitgevoerd. Afvalstoffen die op de zogenaamde groene lijst (bijlage II van de verordening) vermeld staan mogen zonder kennisgeving binnen de OESO landen in- of uitgevoerd worden en zijn daarom dus niet in de cijfers inbegrepen. Voorbeelden van afvalstoffen die op de groene lijst staan zijn papier en karton, textiel, kunststoffen en metalen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Berekeningswijze

Berekening op basis van een registratie van de kennisgevingsformulieren in het kader van de EVOA door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de periode 2005-2013 werd dit uitgevoerd door Agentschap NL en daarvoor door het International Meldpunt Afvalstoffen (IMA).

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Detailgegevens over de in- en uitvoer van circa 25 verschillende afvalstromen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010 (Rijkswaterstaat Leefomgeving, 2011)

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2015 (indicator 0520, versie 09 , 30 november 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.