Internationaal belang Nederland voor watervogels

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Nederland is internationaal gezien een belangrijk gebied voor overwinterende en doortrekkende watervogels.

Toestand

Van een groot aantal watervogels overwintert regelmatig meer dan 10% van de Noordwest-Europese populatie in Nederland. Van een tiental soorten overwintert hier zelfs meer dan 50%. Hieronder bevinden zich vier soorten ganzen: kleine rietgans, brandgans, grauwe gans en kolgans.

Voor de meeste steltlopers zijn de zoute Rijkswateren (Wadden en Zeeuwse delta) van groot internationaal belang. De rol van de zoete Rijkswateren (IJsselmeergebied en rivieren) is voor alle soorten beperkt. Het agrarische gebied (Overig Nederland) is vooral van belang voor een aantal soorten ganzen, zwanen en eenden .

Bronnen

  • Hornman, M., F. Hustings, K. Koffijberg, O. Klaassen, E. van Winden, Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep en L. Soldaat (2013). Watervogels in Nederland in 2010/2011. Sovon-rapport 2013/02. Waterdienst-rapport BM 13.01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
  • Wetlands International (2006). Waterbird Population Estimates. Simon Delany en Derek Scott. Fourth edition. Wetlands International, Wageningen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Internationaal belang Nederland voor watervogels
Omschrijving
Percentage van de populatie van Noordwest-Europese watervogelsoorten dat in Nederland overwintert
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
In de figuur zijn de soorten vermeld waarvan 10% van de Noordwest-Europese populatie in Nederland voorkomt. Het percentage betreft het aantal vogels in de zoete Rijkswateren, zoute Rijkswateren en overig Nederland ten opzichte van deze internationale populatie-omvang. De gegevens komen uit de landelijke watervogeltellingen van het Netwerk Ecologische Monitoring en betreffen het gemiddelde seizoensmaximum in de seizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006.
Basistabel
Zie tabblad figuurdata onder Download figuurdata
Geografische verdeling
wateren in Nederland
Verschijningsfrequentie
onregelmatig
Achtergrondliteratuur
Wetlands International (2006). Waterbird Population Estimates. Simon Delany en Derek Scott. Fourth edition. Wetlands International, Wageningen.

Hornman, M., F. Hustings, K. Koffijberg, O. Klaassen, E. van Winden, Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep en L. Soldaat (2013). Watervogels in Nederland in 2010/2011. Sovon-rapport 2013/02. Waterdienst-rapport BM 13.01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Betrouwbaarheidscodering
D. Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Internationaal belang Nederland voor watervogels (indicator 1048, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.