Internationaal belang Nederland voor watervogels

Nederland is internationaal gezien een belangrijk gebied voor overwinterende en doortrekkende watervogels.

Toestand

Van een groot aantal soorten watervogels overwintert regelmatig meer dan 10% van de Noordwest-Europese populatie in Nederland. Van een zevental soorten overwintert hier zelfs 50% of meer van de populatie. Hieronder bevinden zich vier soorten ganzen: brandgans, dwerggans, grauwe gans en kolgans.

Voor de meeste steltlopers zijn de zoute Rijkswateren (Wadden en Zeeuwse delta) van groot internationaal belang. De zoete Rijkswateren (IJsselmeergebied en rivieren) zijn vooral van belang voor foeragerende eenden en als slaapplaats voor grote aantallen ganzen. Het agrarisch gebied is vooral van belang voor foeragerende ganzen, zwanen en smienten (een eendensoort).

Bronnen

  • Hornman, M., M. Kavelaars, K. Koffijberg, E. van Winden, P. van Els, A. de Jong, R. Kleefstra, J. Schoppers, R. Slaterus, C. van Turnhout & L. Soldaat (2022). Watervogels in Nederland in 2019/2020. Sovon rapport 2022/06, RWS-rapport BM 22.03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Internationaal belang Nederland voor watervogels
Omschrijving
Percentage van de Noordwest-Europese populatie van watervogelsoorten dat in Nederland overwintert.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
In de figuur zijn de soorten vermeld waarvan minimaal 10% van de Noordwest-Europese populatie op enig moment in de seizoenen 2016/2017 - 2020/2021 in Nederland verbleef.Per kalendermaand is over deze vijf seizoenen het gemiddelde aantal individuen bepaald; het aantal van de maand met het hoogste gemiddelde staat in de tabel, waarin ook de soorten staan die niet in de figuur zijn opgenomen. De internationale populatieaantallen zijn afkomstig van het data portal van Wetlands International (http://wpe.wetlands.org/data). Deze populatieaantallen worden gebruikt om zogenaamde 1%-normen te bepalen. Deze normen worden onder de Vogelrichtlijn en de Ramsar-conventie gebruikt bij de aanwijzing van beschermde gebieden voor vogels. Voor soorten met meerdere ondersoorten, zoals de tureluur, wordt daarbij de hoogste als 1%-norm gebruikt.De Nederlandse populatieschattingen komen uit het meetprogramma voor watervogels van het Netwerk Ecologische Monitoring. De aantallen zijn afgerond op 100-tallen, behalve voor dwerggans en taigarietgans.
Basistabel
Zie tabblad figuurdata onder Download figuurdata
Geografische verdeling
wateren en agrarisch gebied in Nederland
Verschijningsfrequentie
onregelmatig
Achtergrondliteratuur
Hornman, M., M. Kavelaars, K. Koffijberg, E. van Winden, P. van Els, A. de Jong, R. Kleefstra, J. Schoppers, R. Slaterus, C. van Turnhout & L. Soldaat (2022). Watervogels in Nederland in 2019/2020. Sovon rapport 2022/06, RWS-rapport BM 22.03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Betrouwbaarheidscodering
D. Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Internationaal belang Nederland voor watervogels (indicator 1048, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.