Ecosystemen

Areaal bostypen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door gewijzigd bosbeheer is het aandeel loofbos de laatste tijd toegenomen ten opzichte van naaldbos.

Arealen naald-, loof- en gemengd bos
  1984-1985 1993-1997 Verandering
  % totale bosareaal
Ongemengd naaldbos 39.99 38.01 -5
Gemengd naaldbos 3.28 2.59 -21
Gemengd naald/loofbos 14.53 17.41 +20
Gemengd loofbos 10.74 12.72 +18
Ongemengd loofbos 17.28 17.63 +2
Open/jong bos 12.50 10.21 -18
Kapvlakte 1.68 1.43 -15
Bron: Bosdata, HOSP-97 CBS/NC/okt02

Ontwikkeling

Uit een vergelijking van de bossen in twee perioden blijkt een relatieve toename van gemengd naaldbos/loofbos en gemengd loofbos en een relatieve afname van naaldbos. Dat komt doordat meer inheemse loofbomen worden aangeplant en naaldbos wordt vervangen. Verder is er in 1993-1997 minder jong bos en zijn er minder kapvlakten dan in 1984-1985. Dat laatste komt doordat het oogsten van hout tegenwoordig meer door uitdunnen van bossen gaat dan door het kappen van alle bomen van een bepaald bosterrein.

Referenties

  • Kuiper, L.C. (2000). Nederlands bos in beeld. Stichting Probos. Zeist.

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens zijn gebaseerd op de steekproef HOSP (Hout Oogst Statistiek Prognose oogstbaar hout) van Bosdata van 3100 steekproefpunten die in 5 jaar werden opgenomen. De percentages in de kolommen hebben betrekking op het totale areaal bos in Nederland. Ongemengd naaldbos of loofbos is bos met maar één boomsoort. Gemengd naaldbos is naaldbos met meerdere naaldboomsoorten en gemengd loofbos is loofbos met meerdere loofboomsoorten. Gemengd naaldbos/loofbos is bos met zowel loof- als naaldboomsoorten.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Areaal bostypen (indicator 1160, versie 03 , 21 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.