Ecosystemen

Areaal bostypen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel loofbos in het Nederlandse bos is de laatste tijd toegenomen door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal.

Arealen naald-, loof- en gemengd bos
  1984-1985 2001-2005 Verandering
  % totale bosareaal
Ongemengd naaldbos 40 31.8 -8.2
Gemengd naaldbos 3.3 6.7 +3.4
Gemengd naald/loofbos 14.5 21.3 +6.8
Gemengd loofbos 10.7 15.1 +4.4
Ongemengd loofbos 17.3 21.0 +3.7
Open/jong bos 12.5 3.9 -8.6
Kapvlakte 1.7 0.2 -1.5
Bron: Dirkse et al., 2006 WUR/MNC/nov06

Ontwikkeling

Uit een vergelijking van de bossen in twee perioden blijkt een relatieve toename van gemengde bossen en van ongemengd loofbos. Deze toename is ten koste gegaan van ongemengd naaldbos, dat met ongeveer 8% afnam. Deze verandering komt doordat meer inheemse loofbomen worden aangeplant en naaldbos wordt vervangen door loofbos.
Verder is er in 2001-2005 minder jong bos en zijn er minder kapvlakten dan in 1984-1985. Dat laatste komt doordat het oogsten van hout tegenwoordig meer door uitdunnen van bossen gaat dan door het kappen van alle bomen van een bosterrein.

Referenties

  • Dirkse, G.M., W.P. Daamen, H. Schoonderwoerd, M. Japink, M. van Jole, R. van Moorsel, P. Schnitger, W. Stouthamer & M. Vocks (2006). Meetnet Functievervulling bos 2001-2005. Vijfde Nederlandse Bosstatistiek. Rapport dk065-O. Directie Kennis, LNV, Ede.

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens zijn gebaseerd op de Vierde Bosstatistiek en de recente steekproef van het Meetnet Functievervulling bos. De percentages in de kolommen van de tabel hebben betrekking op ca. 300.000 bos in Nederland. Ongemengd bos is bos met maar één boomsoort. Gemengd bos bestaat uit met meer boomsoorten, met elk minstens 20% aandeel van het grondvlak (m2 doorsnede staand hout).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Areaal bostypen (indicator 1160, versie 05 , 13 december 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.