Ecosystemen

Areaal bostypen 1984 - 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel gemengd bos in het Nederlandse bos neemt toe door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal.

Gemengde bossen nemen relatief toe ten koste van ongemengd bos en jong open bos

Uit een vergelijking van de bossen in drie perioden blijkt een relatieve toename van gemengde bossen. Deze toename is ten koste gegaan van ongemengd bos en jong open bos. De verandering kan een gevolg zijn van een meer natuurlijk (geïntegreerd) bosbeheer, dat meer natuurlijke bosbeelden nastreeft. Het aandeel kapvlakten blijft laag en het aandeel jong open bos neemt verder af als gevolg van het ouder worden van deze bossen. Dit past bij het beeld dat de verjonging meer plaatsvindt binnen aanwezige bosopstanden met verjonging van de daar voorkomende boomsoorten. De categorie 'geen waarneming' is toegevoegd en omvat de categorieën 'niet bezocht' (6,0%) en 'geen bomen' (1,7%).

Landelijke bosinventarisatie

In 2017 is begonnen met een nieuwe landelijke bosinventarisatie (Zevende Nederlandse Bosstatistiek). In 2022 zullen nieuwe cijfers en informatie over het areaal van de verschillende bostypen beschikbaar zijn.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Areaal bostypen

Omschrijving

Procentuele verdeling van het bosareaal over bostypen (naaldbos, loofbos, gemengd bos) voor de perioden 1984-1985, 2001-2005 en 2012-2013.

Verantwoordelijk instituut

WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR & Bureau Daamen, Wageningen

Berekeningswijze

De gegevens zijn gebaseerd op de Vierde Bosstatistiek, de steekproef van het Meetnet Functievervulling bos en de steekproef van de 6de Nederlandse Bosinventarisatie. De percentages in de figuur en de onderliggende tabel hebben betrekking op ca. 373.500 ha bos in Nederland. Ongemengd bos is bos met maar één boomsoort. Gemengd bos bestaat uit meer boomsoorten, met elk minstens 20% aandeel van het grondvlak (m2 doorsnede staand hout).

Basistabel

6de Nederlandse Bosinventarisatie ( Schelhaas et al., 2014)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Schelhaas, M.J., A.P.P.M. Clerkx, W.P. Daamen, J. Oldenburger, G. Velema, P. Schnitger, H. Schoonderwoerd & H. Kramer (2014). Zesde Nederlandse Bosinventarisatie: methoden en basisresultaten. Alterra-rapport 2545. Alterra Wageningen UR, Wageningen.

Betrouwbaarheidscodering

C - Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Areaal bostypen 1984 - 2013 (indicator 1160, versie 07 , 23 juli 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.