Ecosystemen

Broedvogels en dagvlinders in bossen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Kenmerkende bosvogels nemen de laatste tijd gemiddeld genomen af. Ook veel kenmerkende bosvlinders zijn in de tweede helft van de 20e eeuw achteruitgegaan of verdwenen.

Ontwikkeling broedvogels

Kenmerkende bosvogels op de zandgronden zijn na 1990 als groep enigszins afgenomen. Dat komt onder meer door de sterke afname van fluiter, boomvalk en zomertortel. De oorzaken daarvan zijn niet duidelijk. Mogelijk spelen verzuring en verdroging een rol. Wel zijn bepaalde soorten toegenomen sinds 1990, waaronder boomklever, boomleeuwerik en groene specht.

Ontwikkeling dagvlinders

Kenmerkende soorten bosvlinders op de zandgronden zijn in 2005 gemiddeld genomen minder talrijk dan in 1992. Slechts vier soorten vertonen een toename en negen soorten nemen af. Eén van de oorzaken is het dichtgroeien van bossen, waardoor minder open plekken overblijven. Voor veel vlindersoorten is het bosrandbeheer van groot belang. Daarbij gaat het om het zorgen voor geleidelijke overgangen van bos naar heide en grasland.

Referenties

  • Dijk, A.J. van, A. Boele, L. van den Bremer, F. Hustings, W. van Manen, A. van Kleunen, K. Koffijberg, W. Teunissen, C. van Turnhout, B. Voslamber, F. Willems, D. Zoetebier en C.L. Plate (2007). Broedvogels in Nederland 2005. SOVON-monitoringrapport 2007/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
  • Swaay, C.A.M. van, D. Groenendijk en C.L. Plate (2007). Vlinders en libellen geteld. Jaarverslag 2006. Rapport VS2007.013. De Vlinderstichting. Wageningen.
  • Veling, K. (1999). Herstelplan dagvlinders 1999-2002. Rapport VS 98.06. De Vlinderstichting. Wageningen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Broedvogels en dagvlinders in bossen

Omschrijving

Populatieontwikkeling broedvogels en dagvlinders in bossen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde index van 19 soorten broedvogels en 16 dagvlinders van naald- en loofbossen op de hoge zandgronden.
De gegevens zijn afkomstig uit het landelijke broedvogelmeetnet en het landelijke meetnet dagvlinders van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Basistabel

De index van de betrokken soorten met hun trend staan op het tabblad afzonderlijke soorten onder Download figuurdata.

Geografisch verdeling

Fysisch Geografische Regio Hogere Zandgronden

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Dijk, A.J. van, A. Boele, L. van den Bremer, F. Hustings, W. van Manen, A. van Kleunen, K. Koffijberg, W. Teunissen, C. van Turnhout, B. Voslamber, F. Willems, D. Zoetebier en C.L. Plate (2007). Broedvogels in Nederland 2005. SOVON-monitoringrapport 2007/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Swaay, C.A.M. van, D. Groenendijk en C.L. Plate (2007). Vlinders en libellen geteld. Jaarverslag 2006. Rapport VS2007.013. De Vlinderstichting. Wageningen.
Veling, K. (1999). Herstelplan dagvlinders 1999-2002. Rapport VS 98.06. De Vlinderstichting. Wageningen.

Opmerking

geen

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Broedvogels en dagvlinders in bossen (indicator 1162, versie 06 , 16 november 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.