Ecosystemen

Natuurvriendelijke oevers langs rivieren en kanalen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De afgelopen tien jaar is de totale lengte natuurvriendelijke oevers langs rivieren en kanalen gestaag toegenomen.

Ontwikkeling

Sinds 1989 is de totale lengte aan natuurvriendelijke oevers langs rijkswateren verdrievoudigd van 150 naar 440 km. Bij sommige wateren is een groot deel van de totale oever natuurvriendelijk gemaakt. Zo heeft 81 km van de 132 km aan kanalen in Twente natuurvriendelijke oevers. Door de aanleg van dijken langs de rivieren en harde beschoeiingen langs kanalen zijn er scherpe overgangen tussen water en land ontstaan. Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt de overgang van water naar land juist geleidelijk gemaakt. Daartoe zijn dijktaluds en kanaaloevers minder steil gemaakt of zijn ondiepe oeverzones aangelegd achter de beschoeiing. Natuurvriendelijke oevers bieden een geschikt leefmilieu voor veel planten, insecten, vissen, amfibieƫn, vogels en zoogdieren. Ook zorgen ze ervoor dat dieren, vooral zoogdieren, makkelijker het water kunnen verlaten waardoor ze minder vaak verdrinken.

Referenties

  • Besteman, B., M. Soesbergen en C. Verhees (2001). Tien jaar natuurvriendelijke oevers en wat is nu het resultaat? DWW-rapport 2001-079. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Delft.

Technische toelichting

Technische toelichting

De grafiek geeft het cumulatieve aantal kilometers natuurvriendelijke oevers dat door Rijkswaterstaat langs rivieren en kanalen is aangelegd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Natuurvriendelijke oevers langs rivieren en kanalen (indicator 1221, versie 02 , 12 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.