Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2022

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) het op twee na grootste oppervlak aan wetlands.

Wetlands Conventie

Op 2 februari 1971 is in de Iraanse stad Ramsar door een groot aantal landen de Convention on Wetlands getekend. De Conventie is een verdrag tussen regeringen onderling voor de bescherming en het juiste gebruik van wetlands. Op dit moment hebben 172 landen deze Conventie ondertekend. Onder deze Conventie vallen eind 2022 in totaal 2.471 wetlands met een totale oppervlakte van ruim 256 miljoen ha.
Voorbeelden van typen wetlands zijn moerassen, meren, rivierdelta's en kustzones van zeeën.

Wetlands in de Europese Unie

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere EU landen een groot aandeel aan wetlands. Nederland heeft 43 Ramsar wetlands of waterrijke gebieden met een totale oppervlakte van 899.247 ha. Deze gebieden zijn tevens Natura 2000-gebieden en vallen dus ook onder de Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Rottige Meenthe en Brandemeer is het enige wetland dat niet onder de Vogelrichtlijn valt. Van de overige 42 gebieden vallen er 11 alleen onder de Vogelrichtlijn en 31 onder beide richtlijnen.
Van de 27 EU landen hebben alleen Roemenië en Frankrijk een groter oppervlak aan Ramsar wetlands. Het totale oppervlak aan wetlands in de EU die vallen onder de Conventie bedraagt 8.190.761 ha.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Wetlands in Nederland en de Europese Unie
Omschrijving
Oppervlakte wetlands in landen van de Europese Unie
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De lijst en oppervlakken van de wetlandgebieden is overgenomen van de Ramsar List of Wetlands (zie Basistabel).Wetlands zijn watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, tot stand gekomen overeenkomst betreffende watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats van watervogels.'Wetlands' zijn volgens het Ramsar Verdrag officieel gedefinieerd als: 'Moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer is dan zes meter'. Hierbij kunnen tevens de aan watergebieden grenzende oever- en kustgebieden en binnen deze gebieden gelegen eilanden of zeewatergebieden dieper dan zes meter bij eb opgenomen worden.
Basistabel
De lijst van wetlands in de wereld die vallen onder de Conventie van Ramsar is opgenomen in de Ramsar List of Wetlands of International Importance. De lijst is bijgewerkt tot en met 2022.De lijst van Nederlandse Ramsar gebieden is opgenomen onder 'Download data'.
Geografische verdeling
Nederland en landen van de Europese Unie
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks, soms tweejaarlijks (afhankelijk van de verschijningsfrequentie van de updates van de Ramsar lijst).
Opmerking
De officiële lijst van Ramsar wijkt in sommige gevallen af van de gegevens op de website van Natura2000 met betrekking tot het oppervlak per gebied. De grootste verschillen betreffen:
Haringvliet - Ramsar 10.880, N2000 11.196 ha (-316)Voordelta - Ramsar 92.271, N2000 83.534 ha (+8.737)
Waddenzee - Ramsar 271.023, N2000 271.771 ha (-748)
Westerschelde & Saeftinghe - Ramsar 43.647, N2000 44.052 ha (-405)
Om een EU vergelijking mogelijk te maken is voor de Ramsar lijst gekozen.Het Ramsar wetland oppervlak in Nederland (2022) is ten opzichte van 2021 45 ha kleiner geworden in de Ramsar lijst. Voor vier gebieden was niet het officiële oppervlak gebruikt in 2021en dat is hersteld in de 2022 Ramsar lijst. In werkelijkheid zijn de wetlands niet gewijzigd qua oppervlak.
Betrouwbaarheidscodering
N.v.t.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2022 (indicator 1509, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.