Reptielen van de Habitatrichtlijn, 2007-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Gladde slang, muurhagedis en zandhagedis zijn beschermd volgens de Europese habitatrichtlijn omdat ze in hun voortbestaan bedreigd zijn. Bij de muurhagedis en de zandhagedis is in Nederland de laatste jaren sprake van een herstel.

Gladde slang

Gladde slangen komen vooral voor op heideterreinen, hoogvenen en stuwwallen. Ze komen in Nederland alleen op de hogere zandgronden voor.
De gladde slang staat op de Rode Lijst aangemerkt als "Bedreigd". Er is volgens deze lijst sprake van een zeldzaam voorkomen en een sterke achteruitgang. De laatste 10 jaar is er in Nederland sprake van een matige achteruitgang. De soort komt in de periode 2007-2011 in 70 10x10 km-hokken voor. De gladde slang staat op bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn.

Muurhagedis

De muurhagedis komt in Nederland alleen nog voor op enkele vestingwerken in Maastricht. Muurhagedissen bewonen oude muren, steile, stenige zuidhellingen en rotswanden
De soort staat op de Rode lijst als "Ernstig bedreigd", omdat de populatie zeer sterk is achteruitgegaan en het voorkomen zeer zeldzaam is (twee 10x10 km-hokken). De laatste jaren neemt populatie muurhagedissen echter weer toe. De muurhagedis staat op bijlage IV van de Europese habitatrichtlijn.

Zandhagedis

De zandhagedis komt vooral voor in de duinen en op de hogere zandgronden.
Volgens de Rode lijst is de zandhagedis "Kwetsbaar, de soort is "namelijk vrij zeldzaam en heeft een matige afname van de populatie. De laatste jaren nemen de aantallen van deze soort weer toe. In de periode 2007-2011 kwam de soort in 94 10x10 km-hokken voor.
De zandhagedis komt voor op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en is een Typische soort (kenmerkende soort) van de volgende habitattypen: stuifzanden met struikhei en droge heiden.

Bronnen

  • CBS (2012). Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011. Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage. 173 p.
  • J.J.C.W. van Delft, R.C.M. Creemers en A.M. Spitzen-van der Sluijs (2007). Basisrapport Rode Lijst Amfibieën en Reptielen volgens Nederlandse en IUCN-criteria.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Reptielen van de habitatrichtlijn, 2007-2011
Omschrijving
Verspreiding van reptielen van de Habitatrichtlijn
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Weergeven van voorkomen soorten per 10 x 10 km-hok op een kaart
Basistabel
Niet van toepassing
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
geen
Verschijningsfrequentie
onregelmatig
Achtergrondliteratuur
J.J.C.W. van Delft, R.C.M. Creemers en A.M. Spitzen-van der Sluijs (2007). Basisrapport Rode Lijst Amfibieën en Reptielen volgens Nederlandse en IUCN-criteria.
Opmerking
Toelichting legenda kaart: Waargenomen sinds 2007 = er is ten minste één individu van de soort in de periode 2007 t/m 2011 in het 10x10 km-hok waargenomen; Nulwaarneming sinds 2007 = in de periode 2007 t/m 2011 is ondanks voldoende onderzoek in het potentieel leefgebied geen enkel exemplaar van de soort waargenomen; Actueel + potentieel leefgebied: alle 10x10 km-hokken waar de soort voortkomt of voorkwam en alle 10x10 km-hokken waar de soort op grond van het geschikte biotoop voor zou kunnen komen.
Betrouwbaarheidscodering
Integrale telling

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Reptielen van de Habitatrichtlijn, 2007-2011 (indicator 1554, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.