Chemische kwaliteit volgens KRW, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De chemische kwaliteit voldoet bij 75% van de waterlichamen. De chemische kwaliteit in de Kaderrichtlijn Water beoordeling wordt bepaald door 33 prioritaire en Europees vastgestelde stoffen. Een onvoldoende kwaliteit wordt meestal door één stof veroorzaakt die niet aan de norm voldoet.

Methode chemische kwaliteit

In de KRW beoordeling zijn twee kwaliteitselementen voor de chemische stoffen: de chemische kwaliteit en de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit overzicht betreft de chemische kwaliteit. De chemische kwaliteit wordt door 33 prioritaire en Europees vastgestelde stoffen bepaald. De chemische kwaliteit wordt ook in de brede kuststrook beoordeeld. Het kwaliteitselement wordt bepaald met de one out/all out methode: als één stof niet voldoet aan de gestelde norm, is het oordeel van het kwaliteitselement onvoldoende.

Beoordeling oppervlaktewater voor de chemische kwaliteit

De chemische kwaliteit op basis van de prioritaire stoffen is bij driekwart van de waterlichamen voldoende. De stoffen die voor een onvoldoende kwaliteit zorgen, zijn tributyltin, cadmium en enkele PAK's. De stoffen die soms een overschrijding van de norm geven, met het percentage waterlichamen wat voldoet, zijn:

codenaam% voldoet
Cdcadmium90%
sBghiPInPsom benzo(g,h,i)peryleen/indeno(1,2,3-c,d)pyreen92%
TC4ySntributyltin83%
Hgkwik95%
BaPbenzo(a)pyreen98%
Tfrlnetrifluraline98%
endsfnendosulfan (som alfa- en beta-isomeer)99%
sBbkFsom benzo(b)fluorantheen/benzo(k)fluorantheen99%
sDDT4som 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, 4,4'-DDD en 4,4'-DDE99%
iptrnisoproturon99%
DEHPbis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)99,3%
sHCH4som a-, b-, c- en d-HCH99,4%
Clprfschloorpyrifos-ethyl99,6%
Durndiuron99,6%
Flufluorantheen99,7%
4ttC8yFol4-tertiair-octylfenol99,7%
Ninikkel99,8%
sdrin4som aldrin, dieldrin, endrin en isodrin99,8%


Van het totaal aantal beoordelingen (alle beoordeelde stoffen in alle waterlichamen) voldoet slechts 1% niet aan de norm. Opvallend is dat in de Friese boezemwateren relatief veel stoffen niet aan de norm voldoen. Dat zijn cadmium, enkele PAK's ( benzo(a)pyreen, som benzo(b)fluorantheen/benzo(k)fluorantheen, som benzo(g,h,i)peryleen/indeno(1,2,3-c,d)pyreen) en de som van de DDT's. In de kustwateren wordt vrijwel altijd de norm voor tributyltin overschreden Tributyltin werd gebruikt als aangroeiwerende verf bij boten. Tributyltin leidt tot morfologische veranderingen bij slakken. De belasting met cadmium is sterk afgenomen sinds 1990, maar de concentratie voldoet in 10% van de gemeten waterlichamen nog niet aan de norm. De huidige kwaliteit is vaak onvoldoende door persistente stoffen waarbij de concentraties te hoog zijn door emissies in het verleden.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Chemische kwaliteit volgens KRW, 2009
Omschrijving
De beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de KRW is opgebouwd uit een aantal kwaliteitselementen. Hier is een overzicht gepresenteerd van het kwaliteitselement van de chemische kwaliteit gebaseerd op de prioritaire en Europees vastgestelde stoffen. De gepresenteerde resultaten zijn van de beoordeling van 2009. Dat was de eerste beoordeling van de KRW.
Verantwoordelijk instituut
PBL
Berekeningswijze
-
Basistabel
Beoordeling van de waterlichamen voor alle maatlatten. Rapportage voor de Europese unie.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
In 2015 is de volgende rapportage gepland.
Achtergrondliteratuur
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Rijndelta. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Eems. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
Puijenbroek, P. van (2014), De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), PBL, Den Haag.
Betrouwbaarheidscodering
Dit zijn de resultaten van de Stroomgebiedbeheerplannen, zoals gerapporteerd aan de Europese Unie.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Chemische kwaliteit volgens KRW, 2009 (indicator 1566, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.