Chemische kwaliteit volgens KRW, 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De chemische kwaliteit voldoet bij 52% van de waterlichamen volgens de tussentijdse gegevens van de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit in de Kaderrichtlijn Water beoordeling wordt bepaald door 45 prioritaire en Europees vastgestelde stoffen. Een onvoldoende kwaliteit wordt meestal door één of twee stoffen veroorzaakt die niet aan de norm voldoet.

Methode chemische kwaliteit

In de KRW beoordeling zijn twee kwaliteitselementen voor de toxische stoffen: de chemische kwaliteit en de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit overzicht betreft de chemische kwaliteit. De chemische kwaliteit wordt door 45 prioritaire en Europees vastgestelde stoffen bepaald. De chemische kwaliteit wordt ook in de brede kuststrook beoordeeld. Het kwaliteitselement wordt bepaald met de one out/all out methode: als één stof niet voldoet aan de gestelde norm, is het oordeel van het kwaliteitselement onvoldoende. Door deskundigen is bij sommige waterlichamen een correctie toegepast, waardoor het eindoordeel gunstiger is dan op basis van het aantal stoffen met overschrijding. De gepresenteerde gegevens zijn van de tussentijdse resultaten die bijgewerkt zijn tot 2013. De gegevens van de kuststrook ontbreken.

Beoordeling oppervlaktewater voor de chemische kwaliteit

De chemische kwaliteit op basis van de prioritaire stoffen is bij de helft van de waterlichamen voldoende. De stoffen die voor een onvoldoende kwaliteit zorgen, zijn tributyltin, verschillende broomdifenylethers, cadmium en enkele PAK's. De stoffen die soms een overschrijding van de norm geven, met het percentage waterlichamen wat voldoet, zijn:

codenaam% voldoet
  20092013
DClvsdichloorvos10049
TC4ySntributyltin (kation)8358
sBghiPInPsom benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen9262
sPBDE6som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 15410086
Flufluorantheen99,790
Hgkwik9595
Ninikkel99,895
BaPbenzo(a)pyreen9896
sHCH4som a-, b-, c- en d-HCH99,496
sC10C13Claknsom C10-C13-chlooralkanen10097
HxClbtDenhexachloorbutadieen10098
sHpCl2som heptachloor en cis- en trans-heptachloorepoxide10098
sBbkFsom benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen9998,7
Cdcadmium9098,7
endsfnendosulfan (som alfa- en beta-isomeer)9998,8
4ttC8yFol4-tertiair-octylfenol99,798,9
TClC1atrichloormethaan (chloroform)10099,0
sdrin4som aldrin, dieldrin, endrin en isodrin99,899,6
DEHPbis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)99,399,6
Durndiuron99,699,7
iptrnisoproturon9999,7


Van het totaal aantal beoordelingen (alle beoordeelde stoffen in alle waterlichamen) voldoet slechts 4% niet aan de norm. In de kustwateren wordt vrijwel altijd de norm voor tributyltin overschreden Tributyltin werd gebruikt als aangroeiwerende verf bij boten. Tributyltin leidt tot morfologische veranderingen bij slakken. De huidige kwaliteit is vaak onvoldoende door persistente stoffen waarbij de concentraties te hoog zijn door emissies in het verleden.

Verandering van de chemische kwaliteit

De beoordeling van de chemische kwaliteit geeft ten opzichte van 2009 een groter aantal overschrijdingen van de norm, zowel bij meer stoffen als bij meer waterlichamen wordt de norm overschreden. Deze achteruitgang van de beoordeling komt door een aanscherping van de norm of veranderingen in het meetprogramma.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Chemische kwaliteit volgens KRW, 2013
Omschrijving
De beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de KRW is opgebouwd uit een aantal kwaliteitselementen. Hier is een overzicht gepresenteerd van het kwaliteitselement van de chemische kwaliteit gebaseerd op de prioritaire en Europees vastgestelde stoffen. De gepresenteerde resultaten zijn tussentijdse resultaten van de beoordelingen van waterlichamen van de periode 2009-2012. van 2009. Deze resultaten zijn afkomstig van http://www.waterkwaliteitsportaal.nl/.
Verantwoordelijk instituut
PBL, auteur Peter van Puijenbroek
Berekeningswijze
-
Basistabel
Beoordeling van de waterlichamen voor alle maatlatten. Tussentijdse resultaten afkomstig van http://www.waterkwaliteitsportaal.nl/, data gedownload 16 juni
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
In 2015 is de volgende rapportage gepland.
Achtergrondliteratuur
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Rijndelta. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Eems. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
Puijenbroek, P. van (2014), De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), PBL, Den Haag.
Betrouwbaarheidscodering
Dit zijn de tussentijdse resultaten ten behoeve van de Stroomgebiedbeheerplannen.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Chemische kwaliteit volgens KRW, 2013 (indicator 1566, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.