Woningbouw binnen bebouwd gebied, 2000 - 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het beleid van de Nota Ruimte streeft naar een optimale benutting van verdichtingsmogelijkheden binnen bestaand bebouwd gebied. De nota noemt daarbij een streefwaarde van 40 procent van het uitbreidingsprogramma. In de periode 2002-2006 ligt het aandeel binnen bebouwd gebied nieuw gebouwde woningen met 43 tot 45 procent boven de streefwaarde. Als gevolg van binnenstedelijke sloop ten behoeve van herstructurering ligt het aandeel van de netto toegevoegde woningen in deze periode beneden de streefwaarde (32-34%). De aandelen binnen bebouwd gebied zijn in de periode 2004-2006 wel iets toegenomen ten opzichte van de periode 2002-2004.

Aandeel bruto nieuwbouwwoningen binnen bebouwd gebied

Voor heel Nederland ligt het aandeel bruto nieuwbouw binnen bebouwd gebied in 2000 (bg2000) met respectievelijk 43% en 45% boven de streefwaarde van 40%. In de provincies Flevoland en Utrecht ligt het aandeel beneden de streefwaarde.

Aandeel netto toevoeging aan de woningvoorraad binnen bebouwd gebied

Kijken we naar het aandeel van de netto toevoeging aan de woningvoorraad binnen bg2000, dan is dat in het algemeen lager dan bij de bruto nieuwbouw, in meerdere provincies ligt het ook lager dan de streefwaarde. Door herstructurering met veel binnenstedelijke woningafbraak ligt het aandeel netto nieuwbouw in deze provincies veel lager dan de bruto waarden. Het effect van herstructurering is goed te zien bij de provincies Groningen en Zuid-Holland. In Groningen is er zelfs een afname van het aantal woningen binnen bg2000 in de periode 2004 t/m 2005 (het gaat hierbij slechts om kleine absolute aantallen). Ook voor heel Nederland liggen de aandelen netto nieuwbouw met 32% en 34% beneden de streefwaarde. Limburg en Noord-Brabant kennen een relatief hoog aandeel bruto en netto nieuwbouw binnen bebouwd gebied 2000

Ontwikkeling woningvoorraad en bevolking binnen en buiten bebouwd gebied

In absolute zin worden de meeste woningen binnen bestaand bebouwd gebied gebouwd in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland.
Als we naar de bevolkingsontwikkeling kijken dan valt op dat na 2002 in vrijwel alle provincies, ondanks een toename van de woningvoorraad, het aantal inwoners binnen bebouwd gebied 2000 afneemt. Dit kan worden verklaard uit de verdergaande huishoudensverdunning en een hoger aandeel appartementen binnen bebouwd gebied 2000.

Intensiveringsbeleid Nota Ruimte

Het beleid in de Nota Ruimte is gericht op intensivering van het ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied.. Daarbij noemt de nota ook een streefgetal voor de realisatie van woningen en arbeidsplaatsen binnen het bestaand bebouwd gebied: 40 procent van het totale uitbreidingsprogramma. Uitleglocaties waar ten tijde van vaststelling van de begrenzing bebouwd gebied 2000 reeds was begonnen met bouwen, zijn veelal binnen de begrenzing terecht gekomen. Deze locaties worden in de eerste paar jaren na vaststelling van de begrenzing nog volgebouwd. Hierdoor is het aandeel binnen bebouwd gebied gebouwde woningen in deze eerste jaren relatief hoog. Daarom kijken we bij deze indicator alleen naar de ontwikkelingen vanaf 2002.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Optimale benutting van verdichtingsmogelijkheden.


Operationele doelstellingen:

  • Verbeteren van de leefbaarheid en de sociaaleconomische positie van de steden; behoud en versterking van de variatie tussen stad en land.


Algemene doelstellingen:

  • Krachtige steden monitor nota ruimte Netwerken en steden.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningbouw binnen bebouwd gebied 2000
Omschrijving
Aandeel (percentage) van bestaande woningvoorraad, nieuwbouwwoningen en netto toevoeging aan de woningvoorraad, binnen bebouwd gebied 2000 (bg2000)
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
Bebouwd gebied is afgebakend door VROM/DG Ruimte, waarbij gebruik is gemaakt van het bestand bodemgebruik 2000 van het CBS (basis voor CBS bodemstatistiek)
Woningen uit het CBS woningregister (tbv berekening netto toevoeging) en de CBS woningmutatiebestanden (bruto nieuwbouw) zijn met behulp van het bestand Adrescoördinaten Nederland gelokaliseerd en vervolgens per provincie ingeteld naar ligging binnen of buiten bebouwd gebied 2000.
De eerste jaren volgend op de vaststelling van de grens bebouwd gebied worden bestaande nieuwbouwlocaties binnen bebouwd gebied volgebouwd en ligt het aandeel binnen bebouwd gebied in deze eerste jaren relatief hoog. Voor een goede beoordeling van gerealiseerde aandelen binnen bebouwd gebied 2000 moet daarom vooral naar de ontwikkelingen na 2002 worden gekeken.
Basistabel
CBS WoningregisterCBS WoningmutatiesAdrescoördinaten NederlandBebouwd gebied 2000
Geografische verdeling
Provincies in Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
VROM (2004), Begrenzing bebouwd gebied 2000, Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
09
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Woningbouw binnen bebouwd gebied, 2000 - 2006 (indicator 2012, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.