Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000 - 2021

Meer dan de helft van de jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad vindt sinds 2012 plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente periode (2018 t/m 2020) was het aandeel 58 procent. In de periode 2012-2019 is ongeveer 30 procent van de toename van inwoners binnen het bebouwd gebied. Maar voor 2012 en in 2020 neemt het aantal inwoners binnen het bebouwd gebied af.

Woningvoorraad binnen bestaand bebouwd gebied

De Nota Ruimte stelde als streefwaarde dat ten minste 40 procent van de nieuwe stedelijke ontwikkeling binnen het bestaand bebouwd gebied zou moeten plaatsvinden. Dit beleid kwam te vervallen met de komst van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012). De Nationale Omgevingsvisie (NOVI, 2020) spreekt echter opnieuw een voorkeur uit voor verstedelijking op binnenstedelijke locaties.

Bij de uitbreiding van de woningvoorraad in Nederland werd sinds 2012 meer dan de helft van de extra woningen binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000 gerealiseerd. In de periode 2018 t/m 2020 was het landelijk 58 procent. Alleen in de provincies Flevoland en Zeeland was het aandeel in 2020 kleiner dan 50 procent. Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen bouwen relatief veel binnen het bestaand bebouwd gebied. In Limburg werd in 2020 driekwart van de extra woningen binnen het bebouwd gebied gerealiseerd. De grootste uitbreiding van de woningvoorraad vond plaats in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Inwoners binnen bestaand bebouwd gebied

Buiten de Randstadprovincies neemt het aantal inwoners binnen bebouwd gebied af, en tegelijkertijd buiten bebouwd gebied toe. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zien we in de periode 2012-2019 een duidelijke toename van het aantal inwoners binnen bebouwd gebied. In Noord- en Zuid-Holland is het in deze periode meer dan de helft van de extra inwoners. Het meest recent beschouwde jaar (2020) laat echter een omslag zien met nauwelijks nog uitbreiding van inwoners binnen het bestaand bebouwd gebied. In Noord-Holland en Noord-Brabant is er gedurende dat jaar ook weer een afname van inwoners binnen het bestaand bebouwd gebied.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Aandeel uitbreiding wonen (woningen en inwoners) binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000, 2000-2020
Omschrijving
Het aandeel uitbreiding woningen en inwoners binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000 voor 2000 tot en met 2021 uitgesplitst naar provincies.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en CBS
Berekeningswijze
Woningen en wooneenheden uit het woningregister (t/m 2012) van het CBS, verblijfsobjecten met een woonfunctie uit basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) (2012-2021) en inwoners uit de basisregistratie personen (BRP) zijn via koppeling met de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) van coördinaten voorzien. Vervolgens is door het CBS de ligging ten opzichte van het bestaand bebouwd gebied 2000 bepaald. Verandering van aantallen binnen en buiten bebouwd gebied zijn berekend en de aandelen binnen bebouwd gebied per provincie.
Doordat het CBS vanaf 2012 de woningvoorraad afleidt uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is er een trendbreuk.
Basistabel
CBS Woningregister, Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Personen (BRP)
Geografische verdeling
Nederland, provincies
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Er is een herziene begrenzing van het bebouwd gebied 2000 gebruikt (gebaseerd op het gecorrigeerde CBS bestand bodemgebruik 2000 dat tegelijk met het bestand bodemgebruik 2003 is gepubliceerd).
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
09
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000 - 2021 (indicator 2012, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.