Woningbouw binnen bebouwd gebied, 2000 - 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de Nota Ruimte wordt beschreven dat het beleid streeft naar een optimale benutting van verdichtingsmogelijkheden binnen bestaand bebouwd gebied. In de nota wordt een streefwaarde van 40 procent van het uitbreidingsprogramma genoemd. In de periode 2002-2008 lag het aandeel bruto nieuw gebouwde woningen binnen bebouwd gebied boven de streefwaarde. Als gevolg van binnenstedelijke sloop ten behoeve van herstructurering lag het aandeel van de netto toegevoegde woningen in de periode 2002-2008 onder de streefwaarde (37 procent). In de laatste twee jaar van deze periode, tussen 2006 en 2008, lag het aandeel van de netto toegevoegde woningen met 44 procent wel boven de streefwaarde.

Aandeel bruto nieuwbouwwoningen binnen bebouwd gebied

Tussen 2002 en 2008 lag het aandeel bruto nieuwbouw binnen bebouwd gebied in 2000 (bg2000) voor Nederland totaal met 47 procent boven de streefwaarde van 40 procent. In de provincies Flevoland en Utrecht lag het aandeel beneden de streefwaarde. In de laatste twee jaar van deze periode, tussen 2006 en 2008, lag het aandeel bruto nieuwbouw binnen bebouwd gebied in 2000 in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Groningen zelfs boven de zestig procent.

Aandeel netto toevoeging aan de woningvoorraad binnen bebouwd gebied

Tussen 2002 en 2008 lag het aandeel van de netto toevoeging aan de woningvoorraad binnen bebouwd gebied voor heel Nederland lager dan bij de bruto nieuwbouw. In meerdere provincies lag het aandeel zelfs lager dan de streefwaarde.
Door herstructurering met veel binnenstedelijke woningafbraak ligt het aandeel netto nieuwbouw in deze provincies veel lager dan de bruto waarden. Het effect van herstructurering is goed te zien bij de provincies Groningen en Zuid-Holland. In Groningen is er zelfs een afname van het aantal woningen binnen bebouwd gebied 2000 tussen 2004 en 2006, waarbij het hier slechts om kleine absolute aantallen gaat.
De provincies Limburg en Noord-Brabant hebben zowel een relatief hoog aandeel bruto als netto nieuwbouw binnen bebouwd gebied 2000.

Ontwikkeling woningvoorraad en bevolking binnen en buiten bebouwd gebied

In de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland worden de meeste woningen gebouwd binnen bestaand bebouwd gebied 2000. Ondanks een toename van de woningvoorraad is het aantal inwoners in vrijwel alle provincies binnen bebouwd gebied 2000 afgenomen. Dit kan worden verklaard uit de verdergaande huishoudensverdunning en een hoger aandeel appartementen binnen bebouwd gebied 2000. Alleen in Utrecht is in de periode 2002-2008 het aantal inwoners binnen bebouwd gebied 2000 toegenomen.

Intensiveringsbeleid Nota Ruimte

Het beleid in de Nota Ruimte is gericht op intensivering van het ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied. Daarbij noemt de nota ook een streefgetal voor de realisatie van woningen en arbeidsplaatsen binnen het bestaand bebouwd gebied: 40 procent van het totale uitbreidingsprogramma. Uitleglocaties waar ten tijde van vaststelling van de begrenzing bebouwd gebied 2000 al was begonnen met bouwen, zijn veelal binnen de begrenzing terecht gekomen. Deze locaties worden in de eerste paar jaren na vaststelling van de begrenzing nog volgebouwd. Hierdoor is het aandeel binnen bebouwd gebied gebouwde woningen in deze eerste jaren vanaf het jaar 2000 relatief hoog. Daarom kijken we bij deze indicator alleen naar de ontwikkelingen vanaf 2002.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:
Optimale benutting van verdichtingsmogelijkheden.
Operationele doelstellingen:
Verbeteren van de leefbaarheid en de sociaaleconomische positie van de steden; behoud en versterking van de variatie tussen stad en land.
Algemene doelstellingen:
Krachtige steden monitor nota ruimte Netwerken en steden.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningbouw binnen bebouwd gebied 2000.
Omschrijving
Aandeel (percentage) van bestaande woningvoorraad, nieuwbouwwoningen en netto toevoeging aan de woningvoorraad, binnen bebouwd gebied 2000 (bg2000).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Berekeningswijze
-
Basistabel
CBS Woningregister, CBS Woningmutaties, Adrescoördinaten Nederland en Bebouwd gebied 2000.
Geografische verdeling
Provincies in Nederland.
Verschijningsfrequentie
Per twee jaar.
Achtergrondliteratuur
VROM (2004), Begrenzing bebouwd gebied 2000, Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
09
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Woningbouw binnen bebouwd gebied, 2000 - 2008 (indicator 2012, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.