Externe veiligheid regionale luchthavens, 2000 - 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ruim 900 woningen in de nabijheid van regionale vliegvelden liggen in een gebied met een plaatsgebonden veiligheidrisico's groter dan eens in de miljoen jaar. Dit aantal is de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven.

Aantal woningen binnen de sloopzone en het beperkingengebied van regionale luchthavens (2000-2006)
Beperkingengebied2000200220042006
     
Groningen18181817
Lelystad13131313
Rotterdam44444545
Maastricht856857858863
Totaal931932934938
     
Sloopzone2000200220042006
Totaal12121110
Bron: CBS    

Ontwerp-Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML)

Het externe veiligheidsbeleid voor de regionale luchthavens wordt uitgewerkt in het (concept) Besluit Burgerluchthavens. Dit besluit wordt een AMvB onder de wet (op dit moment nog een wetsvoorstel) -Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML). Het Besluit Burgerluchthavens geeft het bevoegd gezag de plicht om twee gebieden vast te stellen, te weten, het luchthavengebied en het beperkingengebied. De beperkingen kunnen bestaan uit het verbod op nieuwbouw van woningen en kwetsbare objecten als scholen en ziekenhuizen. Ook kan een sloopzone worden vastgesteld waarbinnen woningen aan de woonfunctie dienen te worden onttrokken. Het besluit schrijft voor dat binnen het beperkingengebied geen nieuwbouw mag plaatsvinden.

Ontwikkeling 2000-2006

Binnen het beperkingengebied bevinden zich ruim 900 woningen, waarvan het overgrote deel rond vliegveld Maastricht. Sinds 2000 bleef het aantal woningen binnen het beperkingengebied min of constant. In diezelfde periode is het aantal woningen binnen de sloopzones licht gedaald.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Realisering basiskwaliteit voor milieu en veiligheid


Operationele doelstellingen:

  • Vergroting van milieukwaliteit en veiligheid


Algemene doelstellingen:

  • Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden monitor nota ruimte

Bronnen

  • MNP. 2005. Evaluatie Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire luchthavens. Briefrapport MNP no. 500047002/2005, Bilthoven

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Externe veiligheid regionale luchthavens
Omschrijving
Aantal woningen binnen de externe veiligheidscontour van regionale luchthavens.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving
Berekeningswijze
De indicator is voorlopig gebaseerd op CBS woningtellingen binnen sloopzones en de beperkingengebieden die bepaald zijn aan de hand van de vlootsamenstelling waarop de vigerende geluidsnormering is gebaseerd (MNP, 2005). De risicocontouren die jaarlijks in de Milieubalans worden gerapporteerd, zijn gebaseerd op de werkelijke vlootsamenstelling in een jaar, en wijken hiervan af. Deze risicocontouren worden berekend op basis van werkelijke vlootsamenstelling in een jaar.
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Externe veiligheid regionale luchthavens, 2000 - 2006 (indicator 2029, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.