Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De toename van het aantal nieuwe woningen is in de periode 2004-2006 licht gedaald in vergelijking met de periode 2000-2004. Als deze groei van het aantal woningen doorzet, dan is dit strijdig met de PKB Ruimte voor de rivier deel IV, die in 2006 is vastgesteld.

Reserveringsgebieden als veiligheid tegen overstromingen

Het Rijk wil in het gebied van de grote rivieren de veiligheid tegen overstromen handhaven. In de PKB Ruimte voor de rivier deel IV (Ministerie van V&W, 2006) zijn reserveringsgebieden aangewezen. Daarnaast wordt voor de Maas het oostelijk deel van de Beerze Overlaat voorlopig als reserveringsgebied aangehouden (Kabinetsstandpunt rampenbeheersing overstromingen 10-11-2006). In deze reserveringsgebieden worden de komende 10 jaar nieuwe grootschalige of kapitaalintensieve ruimtelijke ontwikkelingen geweerd.

Inmiddels is door het kabinet besloten om de reservering van de Beersche Overlaat te laten vervallen. Het kabinet zal samen met de regio op zoek gaan naar effectievere (combinaties) van maatregelen, rekening houdend met de ontwikkelingen en oplossingsrichtingen uit het advies van de Deltacommissie (Ontwerp Nationaal Waterplan, 2008).

Het aantal woningen in de reserveringsgebieden groeit net zo snel als in overig Nederland

Het aantal woningen in reserveringsgebieden neemt jaarlijks licht toe. De groei van het aantal woningen in de reserveringsgebieden wijkt nauwelijks af van de groei van het aantal woningen in overig Nederland. Wel was de groei in de periode 2004-2006 iets kleiner dan in de periode 2000-2004. Het toename van het aantal nieuwe woningen in het oostelijk deel van de Beersche Overlaat wijkt iets af van het landelijke beeld; in de periode 2000-2004 is er 1% verandering per jaar en in de periode 2004-2006 0,3%.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Behoud en vergroting van de ruimte voor grote wateren


Operationele doelstellingen:

  • Borging van de veiligheid tegen overstromingen; afstemmen verstedelijking en economische activiteiten met de waterhuishouding


Algemene doelstellingen:

  • Krachtige steden; vitaal platteland; borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; borging van de veiligheid

Bronnen

  • Referenties
  • Commissie Noodoverloopgebieden (2002). Eindrapport Commissie Noodoverloopgebieden.
  • CBS (1996 en 2000) Bestand BodemGebruik
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006). PKB ruimte voor de rivier deel IV.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden Ruimte voor de Rivier
Omschrijving
Aantal woon- en werkgebied en infrastructuur in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier' en in reserveringsgebieden voor de Maas.
Verantwoordelijk instituut
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Berekeningswijze
De begrenzingen van de reserveringsgebieden zijn uit de PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier, voor de Maas is alleen het oostelijke deel van de Beerze Overlaat aangehouden.. Binnen de reserveringsgebieden zijn door het CBS woningen ingeteld aan de hand van Basisregistratie Woningadministratie.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2006 (indicator 2041, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.