Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de meeste reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2008 niet of nauwelijks toegenomen. Uitzonderingen zijn de reserveringsgebieden 'Berging Volkerak-Zoommeer' en 'Bypass Zutphen'; hier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2004-2008 relatief sterk toegenomen. In 2006 is de PKB Ruimte voor de rivier deel IV vastgesteld. Woningen die na die tijd binnen de reserveringsgebieden zijn gebouwd zijn gerealiseerd in strijd met de PKB Ruimte voor de rivier deel IV.

Reserveringsgebieden als veiligheid tegen overstromingen

Het Rijk wil in het gebied van de grote rivieren de veiligheid tegen overstromen handhaven. In de PKB Ruimte voor de rivier deel IV (Ministerie van V&W, 2006) zijn reserveringsgebieden aangewezen. In deze reserveringsgebieden worden de komende 10 jaar nieuwe grootschalige of kapitaalintensieve ruimtelijke ontwikkelingen geweerd.
Door het kabinet is besloten om de reservering van de Beersche Overlaat te laten vervallen. Het kabinet zal samen met de regio op zoek gaan naar effectievere (combinaties) van maatregelen, rekening houdend met de ontwikkelingen en oplossingsrichtingen uit het Ontwerp Nationaal Waterplan van de Deltacommissie (Deltacommissie, 2008).

Het aantal woningen in de reserveringsgebieden groeit net zo snel als in overig Nederland

Het aantal nieuwe woningen in reserveringsgebieden neemt jaarlijks licht toe. De relatieve groei is licht hoger dan de relatieve groei van het aantal nieuwe woningen in overig Nederland, het gaat echter om kleine absolute aantallen. Uitzonderingen zijn de reserveringsgebieden 'Berging Volkerak Zoommeer' en 'Bypass Zutphen'. In deze gebieden is het aantal nieuwe woningen in de periode 2004 - 2008 relatief sterk toegenomen van respectieve 0 naar 71 en van 97 naar 154. Vooral door deze lokale groei stijgt de groei (index 2000 is 100) binnen alle reserveringsgebieden in de periode 2004 tot 2008 boven het landelijk gemiddelde uit. In de jaren daarvoor lag die groei nog onder die van het landelijk gemiddelde.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Behoud en vergroting van de ruimte voor grote wateren


Operationele doelstellingen:

  • Borging van de veiligheid tegen overstromingen; afstemmen verstedelijking en economische activiteiten met de waterhuishouding


Algemene doelstellingen:

  • Krachtige steden; vitaal platteland; borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; borging van de veiligheid

Bronnen

  • Commissie Noodoverloopgebieden (2002). Eindrapport Commissie Noodoverloopgebieden.
  • CBS (1996 en 2000) Bestand BodemGebruik
  • CBS (2009) Woningregistratie 2008
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006). PKB ruimte voor de rivier deel IV.
  • Deltacommissie (2008). Ontwerp Nationaal Waterplan.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden Ruimte voor de Rivier
Omschrijving
Aantal woon- en werkgebied en infrastructuur in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier' en in reserveringsgebieden voor de Maas.
Verantwoordelijk instituut
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Berekeningswijze
De begrenzingen van de reserveringsgebieden zijn uit de PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier, voor de Maas is alleen het oostelijke deel van de Beerze Overlaat aangehouden.. Binnen de reserveringsgebieden zijn door het CBS woningen ingeteld aan de hand van Basisregistratie Woningadministratie.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2008 (indicator 2041, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.